[geoteach] Fw: קורס צפונות כדור הארץ בסמסטר קיץ

 • From: "Hannah Sivan" <hannah@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 25 Apr 2004 17:49:46 +0200

÷åøñ öôåðåú ëãåø äàøõ áñîñèø ÷éõ
----- Original Message ----- 
From: Dafna Gur 
To: 'hannah@xxxxxxxxxxxx' 
Sent: Sunday, April 25, 2004 4:12 PM
Subject: ÷åøñ öôåðåú ëãåø äàøõ áñîñèø ÷éõ

ùìåí øá

÷åøñ öôåðåú ëãåø äàøõ, äðåúï îáåà ìúçåí îãòé ëãåø äàøõ åìâéàåìåâéä ììà 
âéàåìåâéí, éôúç äùðä áñîñèø ÷éõ. æäå èì÷åøñ äîìååä áñôø ìéîåã, åëåìì îôâù àçã 
çååééúé (ñãðà àå ñéåø, àôùøé ùðéäí) åòåã îôâù ñéëåí àåôöéåðìé. ä÷åøñ îúàéí 
áîéåçã ìîåøéí ìâéàåâøôéä, åëï ìòåñ÷éí áäåøàú îãòéí, åáîéåçã ñáéáä, ëéîéä 
åôéñé÷ä. äåà ðåúï ëìéí ìäáðú äîðâðåðéí ùùåìèéí áéöéøú ôðéå ùì ëãåø äàøõ åäðåó 
ùìå, úåê äãâîä åäáðä ùì úäìéëéí ëéîééí åôéñé÷ìééí èáòééí ùîúøçùéí áéáùä, 
áàå÷éðåñ, åúçú ôðé äùèç, áòåî÷ äëãåø.

ä÷åøñ ñå÷ø àú äâéàåìåâéä äòåìîéú áòæøú ñãøä ùì 26 ñøèé åéãàå, ùðùàøéí áéãé 
äñèåãðè. äåà ãï áùàìú äéååöøåú ëãåø-äàøõ åáäúôúçåú äçééí òì ôðéå, åîòðé÷ ëìéí 
ìôòðåç ä"ñéôåø" äîåöôï áñìòéí ùåðéí, áúåôòåú âéàåîåøôåìåâéåú åáúäìéëéí ùì òéöåá 
äðåó. ëîå ëï éåæëø ä÷ùø ùáéï îãò äâéàåìåâéä, ðéöåì îùàáé ëãåø äàøõ åäàãí. 

ä÷åøñ îæëä àú äñèåãðè á-6 ð÷åãåú æëåú, åîàôùø äîùê ìéîåã á÷åøñéí ðåñôéí áúçåí 
àå éëåì ìòîåã áôðé òöîå ëîáåà åäòùøä ìúçåí ùäñèåãðè îòãéó ìà ìäòîé÷ áå òåã.

àúø ä÷åøñ òùéø åôòéì îàã, åîàôùø ú÷ùåøú ðåñôú òí öååú ä÷åøñ åëï äòùøä ðåñôú 
åòãëåï øìååðèé. ëúåáú äàúø: 

http://telem.openu.ac.il/courses/2004b/c20117/

îàçø åääçìèä òì ôúéçú ä÷åøñ äú÷áìä áàéçåø, àéï äåà îåôéò áéãéòåï åìà áçåáøú 
äòéãëåðéí. áöøåðé ìðñåú åìäôéõ àú ãáø ÷éåîå áòæøúëí. îöåøó ìîëúá æä ãó äñáø òì 
ä÷åøñ.

<<öôåðåú.bmp>> <<öôåðåú.jpg>> 

áúåãä îøàù,

ãôðä âåø

îøëæú ä÷åøñ "öôåðåú ëãåø äàøõ"

äîçì÷ä ìèáò åçééí

äàåðéáøñéèä äôúåçä

èìôåï 03-6403753

ðééã 054-755059***************************************************************


*************************************************************************************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager arkadi@xxxxxxxxxxxx or david@xxxxxxxxxxxx
       Midreshet Sde-Boker  www.boker.org.il
**********************************************************************


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: