[geoteach] Fw: מצחיק....

  • From: "Arnon" <arnon@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Apr 2004 18:51:04 +0200

äåãòäSubject: Fw
   
âáø ôâù ìàçø ùðúééí àú àùúå ìùòáø áîñéáä ëàùø äéà áéçã òí âáø ðàä. 

ìàçø ëîä ëåñéåú,ðéâù àì äâáø, äæãää åùàì àåúå áòå÷öðåú : "úâéã, àéê æä ìäùúîù 
áîåãì îùåîù éã ùðéä. 


òðä ìå äâáø : úøàä, àçøé ùàðé òåáø àú çîùú äñðèéîèøéí äøàùåðéí, äëì ,ëì äéúø 
çãù ìçìåèéï åáìúé îùåîù.


    
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: