[geoteach] Fw: ירושלים - הרים סביב לה ?

  • From: "yaakov" <yt2u@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "מורי גיאוגרפיה" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>,""
  • Date: Fri, 21 May 2004 16:53:29 +0200

ðîøåã ùáú ùìåí,
ùðé äðéñéåðåú ùìé ìùìåç àìéê àéùéú àú äîöâú ðëùìå. øàä ìäìï:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
       nimrodnegev@xxxxxxxxxxx
ìëï àðé ùåìç ìøùú àú ä÷éùåø ùâéà  ùçø ùìç.
éð÷åì
----- Original Message ----- 
From: Guy Shachar 
To: Guy Mailing List 
Sent: Friday, May 14, 2004 6:46 PM
Subject: éøåùìéí - äøéí ñáéá ìä ? 

äôòí, 
àðé îôéõ àìéëí "îöâú çøåí".

áéîéí àìä äåô÷ãä ìäúðâãåéåú úëðéú âøðãéåæéú ìáéðåé áäøé éøåùìéí.
äúåëðéú ëåììú áéï äùàø ä÷îä ùì ëòùøéí àìó éçéãåú ãéåø 
áàæåøéí ääøøééí äôúåçéí äñåááéí àú éøåùìéí.

îùîòåú äãáø - ëéñåé òøëé èáò åðåó ááèåï åàñôìè, åáã ááã 
äçìùä îùîòåúéú ùì äîøëæ äòéøåðé äîòåøòø âí ëê ùì 
áéøú éùøàì.  ôøèéí úåëìå ìîöåà áîöâú.

øàåé ìöééï, ùîáéï ëì äøòåú äñáéáúéåú ùøå÷çéí òáåøðå áéîéí àìä,
æå äîùîòåúéú åäáòééúéú áéåúø.

ìàçø äöôééä áîöâú àúí îåæîðéí ì÷øåà àú ðåñç ääúðâãåú äîöåøó 
åìùâøå ìîåòöä äàøöéú ìúëðåï åáðééä.

äîöâú äåëðä òáåø åáùéúåó ä÷åàìéöéä ìîòï ùéîåø äøé éøåùìéí
åäçáøä ìäâðú äèáò, åàðé îôéõ àåúä áùîí.

âéà
-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/msword
-- File: =?windows-1255?B?8OXx51_k+vDi4+X6X+z66_Dp+l_u8vjhX+n45fns6e0uZG9j?=


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/vnd.ms-powerpoint
-- File: =?windows-1255?B?7vbi+l_56e7l+F_k+Olf6fjl+ezp7V_u4OkwNC5wcHM=?=


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: