[geoteach] Fw: בקשה דחופה מדוברת בית חולים לוינשטיין

 • From: Zengut <arimal@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: משפחת מנור <hedvam@xxxxxxxxxxxxx>, לביה דואל <leviaz@xxxxxxxxxxx>, כרמלה מנור <hedvam@xxxxxxxxxxxx>, חנה <awin@xxxxxxxxxxxx>, ארנה שביט <ornasha@xxxxxxxxxxxx>, yosim9@xxxxxxxxxxxx, tamarazati@xxxxxxxxxxx, staropper@xxxxxxxxx, Micha Klein <m.klein@xxxxxxxxxxxxxxx>, meori@xxxxxxxxxxxx, lihi rubin <lihirubin@xxxxxxxxxxx>, geoteach@xxxxxxxxxxxxx, Gabi Magal <samuelma@xxxxxxxxx>, diana.manevich@xxxxxxxxxxxxxxxx, Davidi <davidief@xxxxxxxxxxxxxxxx>, "D.Man" <sholemville@xxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 16 Mar 2005 17:05:35 +0200

Message
----- Original Message ----- 
From: Eli Manor 
To: "Undisclosed-Recipient:;"@techunix.technion.ac.il 
Cc: eli manor 
Sent: Wednesday, March 16, 2005 10:24 AM
Subject: Fw: á÷ùä ãçåôä îãåáøú áéú çåìéí ìåéðùèééï


 ----- Original Message ----- 
 From: itay 

  
    

   á÷ùä ãçåôä îãåáøú áéú çåìéí ìåéðùèééï

    òæøúëí îúá÷ùú áäòáøú ãåà"ì æä ìëîä ùéåúø ðîòðéí.

    îé ùéù ìå àú ñåâ äãí äîúá÷ù ìîòï äöìú éìãä, àðà - ôðä ìîèôìéí áðåùà 
ùôøèéäí îåôéòéí áäîùê.
    úåãä ìëåìëí îàúðå îùôçú ÷ìééðø åëì áéú "îùôçú ùøèåøñ" ðúðéä
    îçôùéí ñåâ ãí ðãéø:
    - A
    áá÷ùä
    àì úîç÷å àú äàé îééì äæä åúòáéøå àåúå ìøùéîú äúôåöä ùìëí æä çùåá îàåã 
!!!
    

    ùìåí ëåìí,
    àðçðå îçôùéí àçøé úøåîú ãí ìîòï éìãä çåìú ñøèï. ñåâ äãí äåà îàåã ðãéø:
    - A
    àí éù ìê ñåâ ãí ëæä àå àú/ä îëéø/ä îéùäå òí ñåâ ãí ëæä, àðà öåø/öøé ÷ùø 
áàé-îééì :erez@xxxxxxxxxxxxxxx

    àå äú÷ùø ìîðåé: 513849-054
    úåãä øáä ìëåìëí,
    òðú àôøåï
    úøåí ! úï çééí ìéìãä ÷èðä!

    shlomo cohen

    7546328 - 03

 
****************************************************************************************************
 eSafe (R) scanned this email for viruses, vandals and malicious content 
***************************************************************************************************
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  This e-mail message may contain confidential, commercial and privileged 
information or data that constitute proprietary information of Cellcom Israel 
Ltd. Any review or distribution by others is strictly prohibited. If you are 
not the intended recipient you are hereby notified that any use of this 
information or data by any other person is absolutely prohibited. If you are 
not the intended recipient, please delete all copies.

  Thank You.
  http://www.cellcom.co.il    

    ääúëúáåú òí ìàåîé áàîöòåú ãåàø àì÷èøåðé äðä ìöøëéí ëììééí áìáã åàéï 
ìäñúîê òìéä ìùí áéöåò ôòåìåú å/àå òñ÷àåú ëìùäï å/àå ëúçìéó ìééòåõ å/àå áëì àåôï 
àçø åäéà ëôåôä ìúðàé äùéîåù ùðîñøå ìì÷åç

  Correspondence with Leumi by electronic mail is for general purposes only 
and may not be relied upon for the purpose of effecting any activities and/or 
transactions whatsoever and/or as a substitute for advice and/or in any other 
manner and is subject to the conditions of use which have been provided to the 
Customer

   

    **********************************************************************
 This email and any files transmitted with it are confidential and
 intended solely for the use of the individual or entity to whom they
 are addressed. If you have received this email in error please notify
 the system manager.

 This footnote also confirms that this email message has been swept by
 MIMEsweeper for the presence of computer viruses.

 www.mimesweeper.com
 **********************************************************************

    
#####################################################################################
    This Mail Was Scanned by 012.net Anti Virus Service - Powered by 
TrendMicro Interscan
    
--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.7.3 - Release Date: 15/03/2005

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: