[geoteach] Fw: אתר לבגרות

  • From: "Hannah Sivan" <hannah@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 28 Apr 2004 14:02:34 +0200

----- Original Message ----- 
From: ilana 
To: Hannah@xxxxxxxxxxxx 
Sent: Friday, April 16, 2004 3:57 PM
Subject: àúø ìáâøåú


çðä ùìåí ,
àðé ùåìçú àú ëúåáú äàúø ùáå äåëðñå äçåîøéí ìáâøåú ,
áçì÷ îï äçåîøéí ðòæøúé áñéëåîéí ùì îåøéí àçøéí åáëê úåãä âãåìä òì ùéúåó äôòåìä .
äàúø îúòãëï ëì äæîï 

ìëéúä éá' http://hadarim.dotkof.org/megamot/geo/page2004yb.htm


ìëéúä éà' http://hadarim.dotkof.org/megamot/geo/page2004.htm
ááøëä àéìðä 


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: