[geoteach] Fw: גיאוגרפיה וחינוכו של האדם הישראלי

  • From: "Izhak schnell" <schnell@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>, "Il-geography" <il-geog@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 3 Mar 2005 08:21:53 +0200

ùìåí çáøéí
ìöòøé îàîø ùìé ìäàøõ åîàîø ùì òîéøí âåðï ìäàøõ ìà äú÷áìå ìôøñåí. ëðøàä ùäàøõ
ñáåø ùîàîø àçã îñôé÷ ìðåùà ëì ëê çùåá. àðé îöøó ìçáøé   äàâåãä àú îàîøå ùì
òîéøí ùìîéèá ùéôåèé  éëåì ìäçëéí àú ëåìðå
áúåãä
éöç÷


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/msword
-- File: =?windows-1255?B?4ung5eL49OnkIOXn6fDl6+Ug+ewg5ODj7SDk6fn44OzpLmRvYw==?=


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: