[geoteach] Fw: òöåîä ìùéîåø çåìåúîéùåø äçåó

 • From: "nimrod negev" <nimrodnegev@xxxxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 28 Jan 2007 15:55:49 +0000


>  Subject: FW: òöåîä ìùéîåø çåìåú îéùåø äçåó
>
>
>  ùìåí ìëåìí
>  äðåùà çùåá - æåäé äàøõ ùìðå, åàí àðå ðúëçù ìùéðåééí äàãéøéí ùäéà òåáøú, 
>ììà úùåîú ìá ìîä àðå îùàéøéí àçøéðå, ééúëï ùðäéä ùåúôéí (àí ëé ñáéìéí) 
>ìòååì äðâøí ìãåøåú äáàéí
>  ùîåàì
>  çáøéí é÷øéí
>
>  äöéöå áá÷ùä áòöåîä äîöåøôú åäâéáå áäúàí. î÷åä ùëåìëí úúðå éã ìùéîåø 
>çåìåú äçåó
>
>  úåãä
>
>  ôåòä
>
>
>
>  Prof. Pua Bar (Kutiel)
>
>  Department of Geography and Environmental Development
>
>  Ben-Gurion University of the Negev
>
>  P.O.B 653, Beer-Sheva 84105
>
>  Tel.: 972-8-6477164
>
>  Fax.: 972-8-6472821
>
>  E-mail: kutiel@xxxxxxxxx
>
>
>------------------------------------------------------------------------------
>
>  From: Dan Perry [mailto:Nyperry@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
>  Sent: Sunday, January 21, 2007 10:47 AM
>  To: kutiel@xxxxxxxxx
>  Subject: Fwd: òöåîä ìùéîåø çåìåú îéùåø äçåó
>
>
>
>  éåæîä ùì áéú äñôø ìèáò áúì àáéá
>
>  öøéê ìòåãã îòåøáåú úìîéãéí
>
>  úòáéøå âí äìàä
>
>  ãðé
>
>
>
>  çáøéí é÷øéí,
>
>  àçøé îñôø çåãùéí ùì òáåãä ÷ùä, îúôøñîú äòöåîä ùì úìîéãé ìîòï ùéîåø çåìåú 
>îéùåø äçåó, ëðñå åçúîå òìéä åð÷ååä ùðöìéç ìùðåú
>
>  http://www.tevaschool.tlv.k12.il/dataforums/sand%5Fpetition/default.asp
>
>  ìäúøàåú áùîçåú,
>
>  àåøìé ôøé
>
>
>
>
>------------------------------------------------------------------------------
>
>  Walla! Mail - get your free 3G mail today
>
>
>
>  Dan Perry
>  Science Mobile (Madanoa) Coordinator
>  and Computer maintenance
>  Young@Science
>  Weizmann Institute of Science
>  Rehovot 76100
>  Israel
>  Tel. 08-9344409 Fax. 08-9344130
>  Dan.Perry@xxxxxxxxxxxxxx
>
>
>
>------------------------------------------------------------------------------
>
>
>  No virus found in this incoming message.
>  Checked by AVG Free Edition.
>  Version: 7.1.410 / Virus Database: 268.17.12/654 - Release Date: 
>27/01/2007
>
>
>
>
>
>
>__________ NOD32 2014 (20070128) Information __________
>
>This message was checked by NOD32 antivirus system.
>http://www.eset.com

_________________________________________________________________
From predictions to trailers, check out the MSN Entertainment Guide to the 
Academy Awards® 
http://movies.msn.com/movies/oscars2007/?icid=ncoscartagline1

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: