[nn77] Re: Tin moi day

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 11 Jul 2005 17:13:42 +0900

Ãng thiÌch treÌ con lÄÌm  nhiÌÌ .... thÃÌ cho tÃi gÆÌi thÃm mÃÌt 
ÄÆÌa
nÆÌa ÄÆÆÌc khÃng??? cho vui cÆÌa vui nhaÌ nheÌ...

Other related posts: