[nn77] Re: Tin moi day

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 9 Jul 2005 14:32:27 +0900

ChuÌc mÆÌng TuÃÌn ThuÌy nheÌ... thÃÌ laÌ Ãng thaÌnh nhaÌ và 
ÄiÌch cuÌa
lÆÌp miÌnh rÃÌi ÄÃÌy... Ãng hoÌi thÄÌng beÌ xem noÌ coÌ thiÌch 
con
gaÌi NhÃÌt khÃng ÄÃÌ thaÌng 9 naÌy tÃi vÃÌ tÄÌng cho noÌ 1 
ÄÆÌa nheÌ,
aÌ nhÃn diÌp naÌy tÃi xin tÄÌng vÆÌ chÃÌng tuÃÌn thuÌy mÃÌt 
biÌch bao
cao su ÄÃÌ daÌn caÌch tuÃÌi caÌc chaÌu, chÆÌ khÃng cÆÌ theo ÄaÌ 
naÌy
thiÌ ÄÃi baÌn treÌ laÌm caÌ mÃÌt ÄÃÌi boÌng ÄaÌ mÃÌt....
Xin chuÌc mÆÌng

Other related posts: