[nn77] Re: Tin moi day

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 11 Jul 2005 18:03:11 -0700 (PDT)

Tôi thích, nhÆ°ng Ä?á»? tôi gá»­i nÆ¡i khác chứ vợ tui không sản 
xuất nữa...
Bao gi�i thì ông gửi BCS v� vậy?

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
Ã?ng thiÌ?ch treÌ? con lÄ?Ì?m nhiÌ?Ì? .... thêÌ? cho tôi gÆ°Ì?i thêm một 
Ä?Æ°Ì?a
nÆ°Ì?a Ä?Æ°Æ¡Ì£c không??? cho vui cÆ°Ì?a vui nhaÌ? nheÌ?...

        
---------------------------------
 Sell on Yahoo! Auctions - No fees. Bid on great items.

Other related posts: