[nn77] Re: Tin moi day

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 9 Jul 2005 01:05:31 -0700 (PDT)

Cam on Ong Vinh. Nhung Ong danh tieng Viet toi khong doc duoc, Ong o ben do nho 
giu gin suc khoe nhe.

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:ChuÌ?c mÆ°Ì?ng TuâÌ?n ThuÌ?y nheÌ?... 
thêÌ? laÌ? ông thaÌ?nh nhaÌ? vô Ä?iÌ£ch cuÌ?a
lÆ¡Ì?p miÌ?nh rôÌ?i Ä?âÌ?y... Ã?ng hoÌ?i thÄ?Ì?ng beÌ? xem noÌ? coÌ? thiÌ?ch 
con
gaÌ?i Nhật không Ä?êÌ? thaÌ?ng 9 naÌ?y tôi vêÌ? tÄ?Ì£ng cho noÌ? 1 
Ä?Æ°Ì?a nheÌ?,
aÌ? nhân diÌ£p naÌ?y tôi xin tÄ?Ì£ng vÆ¡Ì£ chôÌ?ng tuâÌ?n thuÌ?y một 
bịch bao
cao su Ä?êÌ? daÌ?n caÌ?ch tuôÌ?i caÌ?c chaÌ?u, chÆ°Ì? không cÆ°Ì? theo Ä?aÌ? 
naÌ?y
thiÌ? Ä?ôi baÌ£n treÌ? laÌ?m caÌ? một Ä?ội boÌ?ng Ä?aÌ? mâÌ?t....
Xin chuÌ?c mÆ°Ì?ng


        
---------------------------------
 Sell on Yahoo! Auctions - No fees. Bid on great items.

Other related posts: