[nn77] Re: Tin moi day

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 10 Jul 2005 02:13:19 -0700 (PDT)

OK, hôm nay tôi má»?i Ä?á»?c Ä?ược tiếng Viá»?t.
Cảm ơn ông Vinh trư�c nhé. Con tôi nó gi�ng b�, cứ con gái là 
thích hết.
Còn bao cao su thì càng nhi�u càng t�t, nhưng vụ này phải dấu 
vợ tôi vì phải ch� 4 tháng nữa.
Tôi có dá»± Ä?á»?nh Ä?ứa thứ 3 Ä?á»? nuôi cho vui, Ã?ng nào có ý 
kiến gì không?
 
H.Tuấn

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
ChuÌ?c mÆ°Ì?ng TuâÌ?n ThuÌ?y nheÌ?... thêÌ? laÌ? ông thaÌ?nh nhaÌ? vô 
Ä?iÌ£ch cuÌ?a
lÆ¡Ì?p miÌ?nh rôÌ?i Ä?âÌ?y... Ã?ng hoÌ?i thÄ?Ì?ng beÌ? xem noÌ? coÌ? thiÌ?ch 
con
gaÌ?i Nhật không Ä?êÌ? thaÌ?ng 9 naÌ?y tôi vêÌ? tÄ?Ì£ng cho noÌ? 1 
Ä?Æ°Ì?a nheÌ?,
aÌ? nhân diÌ£p naÌ?y tôi xin tÄ?Ì£ng vÆ¡Ì£ chôÌ?ng tuâÌ?n thuÌ?y một 
bịch bao
cao su Ä?êÌ? daÌ?n caÌ?ch tuôÌ?i caÌ?c chaÌ?u, chÆ°Ì? không cÆ°Ì? theo Ä?aÌ? 
naÌ?y
thiÌ? Ä?ôi baÌ£n treÌ? laÌ?m caÌ? một Ä?ội boÌ?ng Ä?aÌ? mâÌ?t....
Xin chuÌ?c mÆ°Ì?ng

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: