[nn77] Re: Tin moi day

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 9 Jul 2005 17:32:19 +0700

Sao lai khong doc dc tieng Viet.
 
 
Neu dung IE de mo Yahoo Mail, chon menu View - > Encoding Page
sau do chon Unicode uTF-8 la doc dc ngay
 
Quánh Nguyán
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com <http://www.quynhnguyen.blogspot.com/> 
 

  _____  

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Hoang Tuan
Sent: Saturday, July 09, 2005 3:06 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Tin moi day


Cam on Ong Vinh. Nhung Ong danh tieng Viet toi khong doc duoc, Ong o ben do nho 
giu gin suc khoe nhe.

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote: 

ChuÌc mÆÌng TuÃÌn ThuÌy nheÌ... thÃÌ laÌ Ãng thaÌnh nhaÌ và 
ÄiÌch cuÌa
lÆÌp miÌnh rÃÌi ÄÃÌy... Ãng hoÌi thÄÌng beÌ xem noÌ coÌ thiÌch 
con
gaÌi NhÃÌt khÃng ÄÃÌ thaÌng 9 naÌy tÃi vÃÌ tÄÌng cho noÌ 1 
ÄÆÌa nheÌ,
aÌ nhÃn diÌp naÌy tÃi xin tÄÌng vÆÌ chÃÌng tuÃÌn thuÌy mÃÌt 
biÌch bao
cao su ÄÃÌ daÌn caÌch tuÃÌi caÌc chaÌu, chÆÌ khÃng cÆÌ theo ÄaÌ 
naÌy
thiÌ ÄÃi baÌn treÌ laÌm caÌ mÃÌt ÄÃÌi boÌng ÄaÌ mÃÌt....
Xin chuÌc mÆÌng  _____  

Sell  
<http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTE0bG4ybmRjBF9TAzk1OTQ5NjM2BHNlYwNtYWlsdGFnBHNsawNhdWN0aW9ucw--/SIG=10vb8ief1/**http%3a//auctions.yahoo.com/>
 on Yahoo! Auctions - No fees. Bid on great items.

Other related posts: