[aenda] (no subject)

 • From: Ariadna Pateiro Moure <sortari@xxxxxxxxxxx>
 • To: <aenda@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 5 Nov 2010 12:53:50 +0000

Acabo de abrir el correo y me encontre con esto:
 
 
Co obxecto de que a súa Asociación poida manterse no CENSO DE ASOCIACIÓNS 
ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, debe proceder a 
actualizar os membros que constitúen a xunta directiva, o domicilio social, e o 
número de teléfono de contacto ou calquera outro dato que considere de interese 
para xeral coñecemento da comunidade universitaria.
 
Antes do 18 de novembro de 2010 as 14 horas debe comunicar á Sección de 
Servizos á Comunidade Universitaria do Servizo de Axudas e Servizos ao 
Alumnado, Pavillón Estudantil, Campus Vida, Santiago de Compostela, o 
anteriormente requirido, de non o facer procederase a dala de baixa no 
devandito Censo.
 
Lémbraselle que de acordo co punto 3.a da convocatoria quedarán excluidas:
 
“a) As asociacións que non presenten memoria xustificativa das actividades 
subvencionadas e realizadas no ano 2010. “
 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2010
O VICERREITOR DE ESTUDANTES E FORMACIÓN CONTÍNUA
 (P.D., R.R. de 9 de xullo de 2010, DOG do 6 de agosto)

Francisco R. Durán Villa                     

Other related posts: