[THIN] Re: HP Thin Clients (newer Models)

 • From: Angus Macdonald <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: thin@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 20 Apr 2005 09:42:18 +0100

We're just starting to roll out a couple of hundred T5500s. We have them
setup to autologin as a restricted user, with the option of pressing ESC to
login as the local administrator during the 5 second autologin countdown.
Standard users get the terminal in kiosk mode with only the cut-down
connection manager and a single autostart ICA connection. Administrators get
the full connection manager ,including options to reenable the desktop.
 
Assuming you've deployed Altiris (the client licenses come with the
terminals so it's a good move), you can reimage, remotely control (including
logging users off and logging on as the administrator), reboot etc from your
desktop.

-----Original Message-----
From: Schneider, Chad M [mailto:CMSchneider@xxxxxxxxx] 
Sent: 19 April 2005 21:08
To: 'thin@xxxxxxxxxxxxx'
Subject: [THIN] HP Thin Clients (newer Models)Anyone have any knowledge of the configuration of the newer model HP thin
clients? 

Chad M. Schneider 
Technology Analyst 
Bemis Company, Inc. 
920-303-7609 
"Just because you can, does not mean that you should." 


Gallai’r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd hawlfraint. 
Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy gamgymeriad rydym 
yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â datgelu, anfon ymlaen, 
printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost yma na gweithredu mewn 
unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir gwneud hynny’n gyfan gwbl a 
gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i’r anfonwr fod y neges yma wedi 
mynd ar goll cyn ei dileu.
 
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i’r awdur ac nid ydynt o 
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd 
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i’r cyhoedd o dan Gôd Bod yn 
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu 
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan 
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i’r sawl sy’n derbyn 
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw’r Ymddiriedolaeth 
yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a allai gael ei achosi 
gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material. If 
you believe that you have received this e-mail in error please accept our 
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute 
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents: to 
do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender 
that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author and 
do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the NHS 
Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The confidentiality 
of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus detection 
software before transmission. However, recipients must carry out their own 
virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no liability for 
any loss or damage, which may be caused by software viruses.

Other related posts: