[sanniolug] Re: Statuto, ultima bozza

  • From: Massimiliano Mirra <mmirra@xxxxxxxxx>
  • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 06 Oct 2003 13:11:55 +0200

Alessandro Ronchi <onoma@xxxxxxxxxxxx> writes:

[...]

Sottoscrivo.

Other related posts: