[nn77] Re: [nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2009 06:32:13 -0800 (PST)

Xin cac bo. "Bo tuc giao duc" thi lam voi nhau nhe, dung reply cho ca nhom... 
Met qua!!!!!!
________________________________
From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Tuesday, February 10, 2009 9:26:51 PM
Subject: [nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Này Ô Thịnh! Để thực hành mấy cái vụ ấy thì cần gì phải có em yêu. Chị yêu hay 
cô yêu cũng xong ah. Nhưng riêng Ô tôi vẫn nghi ngờ có lẽ Ô còn nguyên. Giờ đi 
bán khéo được đến 5.000$ chứ chẳng chơi.
Nói thật với Ô, giờ Ô cho anh em biết tiêu chuẩn của Ô là như thế nào để còn 
liệu. Chứ cứ giới thiệu thì Ô lại.... "nhưng mà tôi thế này, nhưng mà tôi thế 
kia... liệu nó có này nọ kia...". Thú thực tui nhức hết cả cái thủ. Nói thật 
với Ô, người ta bảo biết người biết ta, ko được như thế thì cũng biết mình là 
ai. Như Ô thì lại chẳng biết mình là ai cả. Để tôi nói cho Ô nghe nhé: Ô là 1 
người to cao, đẹp giai, có học thức, có địa vị xã hội, hiền lành tử tế... và 
đặc biệt Ô là thằng có chim. Mịa, giờ người như Ô sắp tiệt chủng rồi, của hiếm 
đấy. Thế mà Ô cứ tự ti là thế nào nhỉ??? Chỉ cần Ô có cái ấy thôi cũng đủ làm 
chị em chết mê chết mệt rồi, cần gì những thứ râu ria. Thế nên có giới thiệu 
cho Ô ai đi nữa thì Ô
 cũng phải tự tin lên. Ô luôn phải nghĩ mình ở thế thượng phong, thích thì 
chiều, liều thì chiến. Đàn bà nó như cái bóng của mình ấy, chạy theo nó thì nó 
chạy đi, còn mình chạy đi thì nó chạy theo. Thế nên nếu Ô ko giữ được quan điểm 
và vị thế của mình, tui e chẳng ai giúp được Ô. Nếu những vướn đề tui nói mà Ô 
hấp thụ được thì biểu tui, thích hàng gì tui cũng có. Trẻ mềm xương, già ngọt 
thịt... có tất. Đặc biệt có hàng 2 con, goá chồng... xơi ko???

________________________________
Từ: vns-vuduythinh <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
Đến: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Gửi ngày: Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009 1:48:14
Chủ đề: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

Nghe các ông nói vui th?, m?i t?i tôi l?i v?a chia tay em yêu, ông nào có m?i 
d?t cho tôi v?i nhé, càng tr? càng t?t hehe.

--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Cao Minh H?i
Sent: Tue 2/10/2009 12:57 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


D?c = di?n tho?i toét m? c? m?t. Nhu Ô B nói r?i, ko có time mà d?c. Th? mà c? 
po lên làm gì. Theo tôi các c? chúng nó nói c?m sai: bi?t mình, bi?t ng 100 
tr?n 100 th?ng. Quan tr?ng là Ô ph?i bi?t co th? mình th? nào d? di?u ch?nh cho 
h?p. Còn v? thì hi?u d?n d?n r?i b? nó theo mình. C? g?ng lên Ô ?.

Sent from my iPhone

On 9 Feb 2009, at 09:18, Qu?nh Nguy?n <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:    Hi?c, 
    
    V?a ch?c mai xong th?y cái thu này c?a ông H?i Ng?c c? lan ra mà cu?i, hàng 
xóm tý n?a nó g?i 113 d?n.
    
    D?c mail ông c? nhu là chuy?n khiêu dâm ý, th? m?i ch?t 
<360.gif><338.gif><32B.gif>
    
    Nhân tiên g?i toàn b? anh ch? em trong mail-list quy?n "T? N? Kinh", quy?n 
này n?i ti?ng r?i, ai cung bi?t, cùng l?m ch? m?y anh/ch?/em ? NN77 m?i không 
bi?t thôi <361.gif><347.gif><1A5.gif>
    
    Dây là sách hay, v?a là khoa h?c mà c? tâm linh (nghe v?a hè là truy?n t? 
thu?ng c?), th? nên các bác b? ra m?t t?i d?c r?i v?n d?ng trí não tu?ng tu?ng 
chút là ngon h?t, mà sau còn dùng nhi?u n?a....
    
    H?i cu?i ông Trung, tôi cung in t?ng 01 b?n nhung hình nhu v?t m?a nó vào 
s?t rác r?i thì ph?i, th? nên gi? g?i luôn d? tham kh?o nhá, ch? em d?c luôn, 
r?i "trao d?i kinh nghi?m" thì càng hay <B56.gif><B60.gif>.
    
    Trích d?n luôn, cái ông H?i vi?t ? mail, thì ? trong T? N? Kinh nó g?i là 
"C?u thi?n nh?t thâm", nghia là c? chín l?n c?n thì m?t l?n sâu (ông H?i g?i 
theo ngôn t? dân gian thì nghia là c? sau 9 l?n "n?a cán" thì d?n 1 l?n "lút 
cán" <1E3.gif>) - m? trang 9 ra mà d?c nhá - th?c hành theo nó thì t?i thi?u là 
20 phút, ch? s? ông m?t thì méo <360.gif>.
    
    
    
    
    
    Vào 23:40 Ngày 09 tháng 2 nam 2009, Cao Minh Hai < 
<mailto:aha2297@xxxxxxxxx> aha2297@xxxxxxxxx> dã vi?t:
    

        Xin l?i A E, tui l?i ch? d?c m?i cái mail c?a th?ng Tanh mà ko d?c s? 
c?u giúp d? c?a Ô B. N?u Ô ko du?c kho? mà l?i mu?n lâu lâu thì ph?i dông tây y 
k?t h?p v?i th?y cúng m?i du?c. Theo tôi thì th? này.
        1- V? tâm lý, Ô ko nên cang th?ng quá, cung ko nên hung ph?n quá. C? 
coi vi?c nhanh ch?m là l? thu?ng tình. Có 2 tru?ng phái
        1.1 Ô kh?i d?ng lâu lâu 1 chút, cho ch? em nó nh? ra, u?t d?m nhu suong 
dêm ?y. Lúc ?y có nhanh hay ch?m thì ch? em vu?n su?ng. Tuy nhiên dây ch? làm 
cho ch? E phê thôi. 
        1.2. Còn Ô mu?n th?c s? lâu thì ko nên vân vê làm gì, b?p luôn. Vì lúc 
?y ch? em chua chu?n b? nên hoi khó. Chính cái khó nó làm Ô gi?m hung ph?n nên 
nó s? làm ông quen m?t cách t? t?. V?i cách này, ban d?u ch? em hoi dau, mà có 
khi c? ông cung hoi dau d?y.
        2- Quá trình hành d?ng. 
        2.1. Ô ko nên h?p t?p quá, c? t? t? và nh? nhàng, nhung ph?i xâu lút 
cán. Khi lút r?i thì c? ?n h?t t?m và gi? nhu v?y. C? làm nhu v?y, nh?p nhàng. 
Ô c? g?ng l?y vùng mu c?a Ô làm di?m t?a d? d?y ra d?y vào. Vi?c này nó gi?ng 
nhu dùng tay mà ?n ph?n trên ?y, nó s? làm ch?m s? chuy?n tín hi?u lên não, làm 
gi?m s? hung ph?n c?a não. Cách này có 1 cách hay là ph?n ti?p giáp v?i ch? em 
chính là di?m G, nên mình gi?m hung ph?n nhung coi nhu dang day di?m G c?a ch? 
em, s? làm tang hung ph?n c?a ch? em.
        2.2. D?n khi c?m th?y dã lên t?i cao trào, Ô ph?i d?ng ngay ho?t d?ng 
l?i mà thì th?m nói chuy?n. ? dây nó l?i vu?ng v? ch? em nó ph?n khích quá nên 
mình ko d?ng d?y thì ch? em nó c?a qu?y, vì v?y ph?i nói chuy?n d? phân tán ch? 
em, ko cho nó c?a qu?y n?a. Ngh? 1 lúc th?y h?t cao trào l?i ti?p t?c. C? nhu 
v?y d?n khi mu?n ra thì cho ra.
        2.3. N?u ko kìm du?c thì ph?t luôn, r?i ngh? 1 lúc làm cái 2. D?m b?o 
s? t?i b?n luôn.
        3- Nói chung d?y ch? là th? thu?t. Theo tôi mu?n lâu v?n ph? thu?c vào 
th?n kinh và s?c kho?. Ông c?n t?p th? d?c d?u và an nh?ng th?c an có nhi?u k?m 
(d?ng có mà nóng v?i di l?y v? pin con th? v? mút d?y nhé). Có ngu?i b?o tuy?t 
d?i ko du?c an rau dam và h?n ch? d?u ph? (d?u nành). Tuy nhiên theo tôi 2 th?c 
này kiêng d?i v?i ngu?i ko cuong du?c, còn v?i ngu?i "chua ra d?n ch? dã tiêu 
h?t ti?n" thì an lu?ng h?p lý l?i có l?i vì nó làm gi?m s? hung ph?n.
        Ô là ngu?i ko hay u?ng ru?u bia, th? nên có th? Ô u?ng ít ru?u sao cho 
phê phê ?y. Nó s? làm Ông r?t lâu (có khi ko ra du?c ?y), nhung mà s? ko khoái 
l?m và r?t m?t. N?u Ô l?m d?ng ru?u quá thì nó s? kh?i lên luôn.
        4- M?i th? trên v?n ko ?n, g?i tôi. OK?
        Chúc thành công.
        
        
        
________________________________

        T?i sao dàn ông l?i thích nhìn ph? n? có mái tóc dài hon? Khám phá t?i 
Yahoo! H?i & Dáp 
<http://sg.rd.yahoo.com/mail/vn/footer/def/*http://vn.answers.yahoo.com> 


    <To Nu Kinh.pdf>


________________________________

Nên an u?ng nhu th? nào d? gi? mãi v? d?p tuoi tr?? 
<http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ApnN4CwPvPIWGFZ.uTEnzLnRVQx.;_ylv=3?qid=20080520202957AAx5lb7>
 
Xem ngay!

________________________________
Tìm nghe những ca khúc mới nhất? Hãy vào Yahoo! Việt Nam Music.


      

Other related posts: