[nn77] Re: Moi du dam cuoi !

 • From: "vns-vuduythinh" <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
 • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 10 Feb 2009 13:48:14 +0700

Nghe các ông nói vui th?, m?i t?i tôi l?i v?a chia tay em yêu, ông nào có m?i 
d?t cho tôi v?i nhé, càng tr? càng t?t hehe.
 
--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Cao Minh H?i
Sent: Tue 2/10/2009 12:57 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


D?c = di?n tho?i toét m? c? m?t. Nhu Ô B nói r?i, ko có time mà d?c. Th? mà c? 
po lên làm gì. Theo tôi các c? chúng nó nói c?m sai: bi?t mình, bi?t ng 100 
tr?n 100 th?ng. Quan tr?ng là Ô ph?i bi?t co th? mình th? nào d? di?u ch?nh cho 
h?p. Còn v? thì hi?u d?n d?n r?i b? nó theo mình. C? g?ng lên Ô ?.

Sent from my iPhone

On 9 Feb 2009, at 09:18, Qu?nh Nguy?n <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:    Hi?c, 
    
    V?a ch?c mai xong th?y cái thu này c?a ông H?i Ng?c c? lan ra mà cu?i, 
hàng xóm tý n?a nó g?i 113 d?n.
    
    D?c mail ông c? nhu là chuy?n khiêu dâm ý, th? m?i ch?t 
<360.gif><338.gif><32B.gif>
    
    Nhân tiên g?i toàn b? anh ch? em trong mail-list quy?n "T? N? Kinh", 
quy?n này n?i ti?ng r?i, ai cung bi?t, cùng l?m ch? m?y anh/ch?/em ? NN77 m?i 
không bi?t thôi <361.gif><347.gif><1A5.gif>
    
    Dây là sách hay, v?a là khoa h?c mà c? tâm linh (nghe v?a hè là truy?n 
t? thu?ng c?), th? nên các bác b? ra m?t t?i d?c r?i v?n d?ng trí não tu?ng 
tu?ng chút là ngon h?t, mà sau còn dùng nhi?u n?a....
    
    H?i cu?i ông Trung, tôi cung in t?ng 01 b?n nhung hình nhu v?t m?a nó 
vào s?t rác r?i thì ph?i, th? nên gi? g?i luôn d? tham kh?o nhá, ch? em d?c 
luôn, r?i "trao d?i kinh nghi?m" thì càng hay <B56.gif><B60.gif>.
    
    Trích d?n luôn, cái ông H?i vi?t ? mail, thì ? trong T? N? Kinh nó g?i 
là "C?u thi?n nh?t thâm", nghia là c? chín l?n c?n thì m?t l?n sâu (ông H?i g?i 
theo ngôn t? dân gian thì nghia là c? sau 9 l?n "n?a cán" thì d?n 1 l?n "lút 
cán" <1E3.gif>) - m? trang 9 ra mà d?c nhá - th?c hành theo nó thì t?i thi?u là 
20 phút, ch? s? ông m?t thì méo <360.gif>.
    
    
    
    
    
    Vào 23:40 Ngày 09 tháng 2 nam 2009, Cao Minh Hai < 
<mailto:aha2297@xxxxxxxxx> aha2297@xxxxxxxxx> dã vi?t:
    

        Xin l?i A E, tui l?i ch? d?c m?i cái mail c?a th?ng Tanh mà ko 
d?c s? c?u giúp d? c?a Ô B. N?u Ô ko du?c kho? mà l?i mu?n lâu lâu thì ph?i 
dông tây y k?t h?p v?i th?y cúng m?i du?c. Theo tôi thì th? này.
        1- V? tâm lý, Ô ko nên cang th?ng quá, cung ko nên hung ph?n 
quá. C? coi vi?c nhanh ch?m là l? thu?ng tình. Có 2 tru?ng phái
        1.1 Ô kh?i d?ng lâu lâu 1 chút, cho ch? em nó nh? ra, u?t d?m 
nhu suong dêm ?y. Lúc ?y có nhanh hay ch?m thì ch? em vu?n su?ng. Tuy nhiên dây 
ch? làm cho ch? E phê thôi. 
        1.2. Còn Ô mu?n th?c s? lâu thì ko nên vân vê làm gì, b?p luôn. 
Vì lúc ?y ch? em chua chu?n b? nên hoi khó. Chính cái khó nó làm Ô gi?m hung 
ph?n nên nó s? làm ông quen m?t cách t? t?. V?i cách này, ban d?u ch? em hoi 
dau, mà có khi c? ông cung hoi dau d?y.
        2- Quá trình hành d?ng. 
        2.1. Ô ko nên h?p t?p quá, c? t? t? và nh? nhàng, nhung ph?i 
xâu lút cán. Khi lút r?i thì c? ?n h?t t?m và gi? nhu v?y. C? làm nhu v?y, nh?p 
nhàng. Ô c? g?ng l?y vùng mu c?a Ô làm di?m t?a d? d?y ra d?y vào. Vi?c này nó 
gi?ng nhu dùng tay mà ?n ph?n trên ?y, nó s? làm ch?m s? chuy?n tín hi?u lên 
não, làm gi?m s? hung ph?n c?a não. Cách này có 1 cách hay là ph?n ti?p giáp 
v?i ch? em chính là di?m G, nên mình gi?m hung ph?n nhung coi nhu dang day di?m 
G c?a ch? em, s? làm tang hung ph?n c?a ch? em.
        2.2. D?n khi c?m th?y dã lên t?i cao trào, Ô ph?i d?ng ngay 
ho?t d?ng l?i mà thì th?m nói chuy?n. ? dây nó l?i vu?ng v? ch? em nó ph?n 
khích quá nên mình ko d?ng d?y thì ch? em nó c?a qu?y, vì v?y ph?i nói chuy?n 
d? phân tán ch? em, ko cho nó c?a qu?y n?a. Ngh? 1 lúc th?y h?t cao trào l?i 
ti?p t?c. C? nhu v?y d?n khi mu?n ra thì cho ra.
        2.3. N?u ko kìm du?c thì ph?t luôn, r?i ngh? 1 lúc làm cái 2. 
D?m b?o s? t?i b?n luôn.
        3- Nói chung d?y ch? là th? thu?t. Theo tôi mu?n lâu v?n ph? 
thu?c vào th?n kinh và s?c kho?. Ông c?n t?p th? d?c d?u và an nh?ng th?c an có 
nhi?u k?m (d?ng có mà nóng v?i di l?y v? pin con th? v? mút d?y nhé). Có ngu?i 
b?o tuy?t d?i ko du?c an rau dam và h?n ch? d?u ph? (d?u nành). Tuy nhiên theo 
tôi 2 th?c này kiêng d?i v?i ngu?i ko cuong du?c, còn v?i ngu?i "chua ra d?n 
ch? dã tiêu h?t ti?n" thì an lu?ng h?p lý l?i có l?i vì nó làm gi?m s? hung 
ph?n.
        Ô là ngu?i ko hay u?ng ru?u bia, th? nên có th? Ô u?ng ít ru?u 
sao cho phê phê ?y. Nó s? làm Ông r?t lâu (có khi ko ra du?c ?y), nhung mà s? 
ko khoái l?m và r?t m?t. N?u Ô l?m d?ng ru?u quá thì nó s? kh?i lên luôn.
        4- M?i th? trên v?n ko ?n, g?i tôi. OK?
        Chúc thành công.
        
        
        
________________________________

        T?i sao dàn ông l?i thích nhìn ph? n? có mái tóc dài hon? Khám 
phá t?i Yahoo! H?i & Dáp 
<http://sg.rd.yahoo.com/mail/vn/footer/def/*http://vn.answers.yahoo.com> 


    <To Nu Kinh.pdf>


________________________________

Nên an u?ng nhu th? nào d? gi? mãi v? d?p tuoi tr?? 
<http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ApnN4CwPvPIWGFZ.uTEnzLnRVQx.;_ylv=3?qid=20080520202957AAx5lb7>
 
Xem ngay!

Other related posts: