[nn77] Re: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 13 May 2005 14:21:43 +0900

NaÌy.... mÃÌy Ãng ÆÌ Vn cÆÌ cÄm ÄÃÌu kiÃÌn tiÃÌn thÃÌ 
haÌ...chÄÌng
thÃÌy mÄÌt muÌi tÄm hÆi ÄÃu caÌ...coÌ thÃÌ thaÌng 9 naÌy tÃi 
vÃÌ Vn
tÃi seÌ tuÌm ÄÃÌu caÌ luÌ ÄÃÌy...cÃÌn  thÃÌn nheÌ..
Thanks QuyÌnh....nhÆng phaÌi tÃÌp trung anh em laÌi nheÌ.
ChuÌc caÌ nhaÌ vui veÌ

Other related posts: