[nn77] Re: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

  • From: Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 13 May 2005 07:34:12 -0700 (PDT)

cac ong viet cai gi toi chang doc duoc chu nao ca
dung font gi the
--- thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
> NaÌ?y.... mâÌ?y ông Æ¡Ì? Vn cÆ°Ì? cÄ?m Ä?âÌ?u
> kiêÌ?n tiêÌ?n thêÌ? haÌ?...chÄ?Ì?ng
> thâÌ?y mÄ?Ì£t muÌ?i tÄ?m hÆ¡i Ä?âu caÌ?...coÌ?
> thêÌ? thaÌ?ng 9 naÌ?y tôi vêÌ? Vn
> tôi seÌ? tuÌ?m Ä?âÌ?u caÌ? luÌ? Ä?âÌ?y...câÌ?n 
> thận nheÌ?..
> Thanks QuyÌ?nh....nhÆ°ng phaÌ?i tập trung anh em
> laÌ£i nheÌ?.
> ChuÌ?c caÌ? nhaÌ? vui veÌ?
> 

Other related posts: