[nn77] Re: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

  • From: "Quynh" <quynh@xxxxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 May 2005 13:55:13 +0700

HÆ,

HÃnh nhÆ e-mail tiáng viát k0 xán lám thà phái...-----Original Message-----
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of quynh@xxxxxxxxxxx
Sent: Wednesday, May 11, 2005 1:44 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

NgÃÂÃÂÂi viÃÂÂt: QuÃÂÂnh NguyÃÂân

TiÃÂu ÃâÃÂÂ: Mailing list moi
<http://home.chungta.com/Desktop.aspx/Threads/NN77/Mailing_list_moi/>


  _____ 
ThÃÂa anh chÃÂâ em,

KhÃÂng hiÃÂÆu vàlàdo gàmà  mailing list nn77@xxxxxxxxxxxxx 
<mailto:nn77@xxxxxxxxxxxxx>  cÃÂÂa chÃÂng ta ÃâàbÃÂâ hÃÂng 
cung cÃÂÂp dÃÂÂng lÃÂÂi.
Nay tÃÂi tÃÂÂo mailing list mÃÂâi ÃâÃÂÆ chÃÂng ta trao 
ÃâÃÂâi.

Ngoà i ra, mÃÂât forum cÃÂng ÃâàÃâÃÂÃÂÂc tÃÂÂo 
lÃÂÂp ÃâÃÂÆ bà  con chàchoÃÂ...

Nay thÃÂng bÃÂo ÃâÃÂÆ mÃÂÂi ngÃÂÃÂÂi biÃÂÂt...

Other related posts: