[nn77] Re: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

 • From: "Vu Duc Nhat" <nhatsvm@xxxxxxxxx>
 • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 11 May 2005 14:28:39 +0700

CÃi Äáu khÃng ÄÆác nhÆng thÆ sau thà OK.

Hoan hà Ãng Quánh.
 ----- Original Message ----- 
 From: Quynh 
 To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, May 11, 2005 1:55 PM
 Subject: [nn77] Re: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 
(http://home.chungta.com/)


 HÆ,

 HÃnh nhÆ e-mail tiáng viát k0 xán lám thà phái...


 -----Original Message-----
 From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
Behalf Of quynh@xxxxxxxxxxx
 Sent: Wednesday, May 11, 2005 1:44 PM
 To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 Subject: [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

 NgÃÂÃÂÂi viÃÂÂt: QuÃÂÂnh NguyÃÂân

 TiÃÂu ÃâÃÂÂ: Mailing list moi
 <http://home.chungta.com/Desktop.aspx/Threads/NN77/Mailing_list_moi/>


  _____ 
 ThÃÂa anh chÃÂâ em,

 KhÃÂng hiÃÂÆu vàlàdo gàmà mailing list nn77@xxxxxxxxxxxxx 
<mailto:nn77@xxxxxxxxxxxxx> cÃÂÂa chÃÂng ta ÃâàbÃÂâ hÃÂng 
cung cÃÂÂp dÃÂÂng lÃÂÂi.
 Nay tÃÂi tÃÂÂo mailing list mÃÂâi ÃâÃÂÆ chÃÂng ta trao 
ÃâÃÂâi.

 Ngoà i ra, mÃÂât forum cÃÂng ÃâàÃâÃÂÃÂÂc tÃÂÂo 
lÃÂÂp ÃâÃÂÆ bà con chàchoÃÂ...

 Nay thÃÂng bÃÂo ÃâÃÂÆ mÃÂÂi ngÃÂÃÂÂi biÃÂÂt...
Other related posts: