[nn77] Re: To Cao Minh Hai gem stone

 • From: Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 28 Jun 2005 08:58:27 -0700 (PDT)

Ong viet khong dau toi moi doc duoc

--- Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:

> Miòa, ðýõng nhiên laÌ vêÌ VN ko duÌng ðýõòc, phaÒi
> giaÒi maÞ. Nhýng quan troòng laÌ noì coì hay ko.
> Riêng maìy ðâìy coì nhiêÌu loaòi, loaòi duÌng ðêÒ
> cho vaÌ loaòi duÌng ðêÒ baìn. Loaòi duÌng ðêÒ cho
> laÌ nêìu maÌy ðãng kyì duÌng diòch vuò cuÒa 1 haÞng
> naÌo ðâìy noì seÞ cho maÌy maìy. Loaòi naÌy thiÌ
> ðêÒu lãìm. CoÌn loaòi ðêÒ baìn thiÌ trong ðoì phaÒi
> coì theÒ baÒo haÌnh chiình haÞng (cuÌng sôì IMEI),
> phuò kiêòn ði keÌm ðâÌy ðuÒ nhý ghi õÒ hôòp ngoaÌi.
> Caìi naÌy phaÒi xem câÒn thâòn. Chuì cýì xem cho A
> nheì.
> 
> Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:Thang nay
> lao qua, ai la em cua may chu! Hom nay tao
> moi di duoc, o ben nay thu 7 chu nhat no dong cu
> hang,
> chang co thang ma nao ban hang ca. Nhung xem dai tan
> so the nao, ve VN khong dung duoc thi bo me
> 
> --- Cao Minh Hai wrote:
> 
> > Cai vu tao nho may the nao roi Thanh oi? Tao mo't
> > qua
> > roi, nhanh ho tao cai.
> > 
> > 
> > 
> > 
> >
> ____________________________________________________
> > 
> > Yahoo! Sports 
> > Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy
> Football
> > 
> > http://football.fantasysports.yahoo.com
> > 
> > 
> 
> 
> 
> 
>        
> ---------------------------------
> Yahoo! Sports
> Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy
Football


Other related posts: