[nn77] Re: To Cao Minh Hai gem stone

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 28 Jun 2005 00:16:08 -0700 (PDT)

Miòa, ðýõng nhiên laÌ vêÌ VN ko duÌng ðýõòc, phaÒi giaÒi maÞ. Nhýng quan troòng 
laÌ noì coì hay ko. Riêng maìy ðâìy coì nhiêÌu loaòi, loaòi duÌng ðêÒ cho vaÌ 
loaòi duÌng ðêÒ baìn. Loaòi duÌng ðêÒ cho laÌ nêìu maÌy ðãng kyì duÌng diòch 
vuò cuÒa 1 haÞng naÌo ðâìy noì seÞ cho maÌy maìy. Loaòi naÌy thiÌ ðêÒu lãìm. 
CoÌn loaòi ðêÒ baìn thiÌ trong ðoì phaÒi coì theÒ baÒo haÌnh chiình haÞng 
(cuÌng sôì IMEI), phuò kiêòn ði keÌm ðâÌy ðuÒ nhý ghi õÒ hôòp ngoaÌi. Caìi naÌy 
phaÒi xem câÒn thâòn. Chuì cýì xem cho A nheì.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:Thang nay lao qua, ai la em cua may 
chu! Hom nay tao
moi di duoc, o ben nay thu 7 chu nhat no dong cu hang,
chang co thang ma nao ban hang ca. Nhung xem dai tan
so the nao, ve VN khong dung duoc thi bo me

--- Cao Minh Hai wrote:

> Cai vu tao nho may the nao roi Thanh oi? Tao mo't
> qua
> roi, nhanh ho tao cai.
> 
> 
> 
> 
> ____________________________________________________
> 
> Yahoo! Sports 
> Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football
> 
> http://football.fantasysports.yahoo.com
> 
> 
        
---------------------------------
Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

Other related posts: