[nn77] Re: hoanh` trang' ne`

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 28 Jun 2005 00:46:32 -0700 (PDT)

Tao ðaÒm baÒo, ðêìn mai thãÌng Trung noì lên chýìc ðôòi trýõÒng nýÞa cõ chýì ko 
phaÒi ðôòi phoÌ ðâu Trung nhiÒ?!! TýÌ giõÌ ðêìn luìc võò maÌy vêÌ coì leÞ tao 
seÞ goòi maÌy laÌ sý phuò cuÒa nhýÞng thãÌng coì võò. CoÌn luìc võò maÌy vêÌ 
rôÌi thiÌ.... tiình sau. Ðuìng laÌ trõÌi ðâìt xoay vâÌn, giaì triò ðaÒo lôòn. 
TýÌ 1 thãÌng khiêìp võò trõÒ thaÌnh anh huÌng haÒo haìn. Tuyêòt thâòt. ThõÌi 
ðiêÒm naÌy maÌy ðýõòc.

Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx> wrote:Hi!
Tuan` toi nay` hop phat nhe, moi nguoi` cho y kien xem
vao` ngay` lao` thi` hop ly'. thu 7-chu nhat (2,3
thang 7,26-27 am lich) tuan` sau chang? cuoi thang
day, thit cho' vo tu mam mam.
hoanh` trang' ne`.

Hoi pho' hoi NN77 (ac)
Trung. 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com         
---------------------------------
Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

Other related posts: