[nn77] Re: Tin cuoi cung cua nam cu va dau tien cua nam moi

  • From: "Vu Duc Nhat" <nhatsvm@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Jan 2006 13:53:34 +0700

ChÃc máng Ãng ThÃnh nhÃ, con gÃi Äáu lÃng là nhát Äát Äáy.
TÃi nghÄ chác Ãng ThÃnh thÃch mát cÃi tÃn nhÆ váy!

----- Original Message ----- 
  From: Ngo Trung Thanh 
  To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, January 03, 2006 1:44 PM
  Subject: [nn77] Tin cuoi cung cua nam cu va dau tien cua nam moi


  Toi, xin tran trong thong bao cung cac dong chi, sang nam se tro thanh bo cua 
mot be gai ten la Ngo Gia Ninh

  Moi loi chuc mung xin gui ve dia chi Gzhivago@yahoo. com

Other related posts: