[nn77] Re: Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://www.chungta.com/)

  • From: Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 5 Jul 2005 06:09:09 -0700 (PDT)

Cu chuoi qua, viet khong dau di
--- quynh@xxxxxxxxxxx wrote:

> Ngư�i viết: Quỳnh Nguy�n
> 
> Tiêu Ä?á»?: Dạo nà y có nhiá»?u cái thú
> vá»?...
>
<http://www.chungta.com/Desktop.aspx/Threads/NN77/Dao_nay_co_nhieu_cai_t
> hu_vi/> 
> 
> 
>   _____  
> 
> 
> 
> 
> Dạo nà y thấy anh em bà n bạc trên mailing
> list bao nhiêu cái thú v�, khi
> thi mua Ä?iá»?n thoại, lúc thì nhắc Ä?ến
> gái Tây. Sau cùng thì lại thấy
> chuyá»?n ông Vinh xúi ông Thà nh Ä?i buôn
> condom....
> 
> Cái forum nà y tạo ra Ä?á»? anh em và o vui vẻ,
> mãi chẳng thấy ma nà o nên
> buá»?n tình và o Ä?ây post phát.
> 
> Anh em và o Ä?Ä?ng ký cãi nhau phát Ä?ê, post
> á»? Ä?ây nó cÅ©ng và o mailing
> list, chÆ¡i Ä?ê...
> 
> 


Other related posts: