[nn77] Re: Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://www.chungta.com/)

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Jul 2005 20:28:56 +0700

Mia, de'o biett chuyen cai Encoding hay CodePage cua web browser thanh Unicode 
UTF-8  seo?

Chuyen Encoding sang Unicode UTF-8 de, doc dc ngay....


Quánh Nguyán
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com

-----Original Message-----
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Ngo Trung Thanh
Sent: Tuesday, July 05, 2005 8:09 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://www.chungta.com/)


Cu chuoi qua, viet khong dau di
--- quynh@xxxxxxxxxxx wrote:

> NgÃÂÃÂÂi viÃÂÂt: QuÃÂÂnh NguyÃÂân
> 
> TiÃÂu ÃâÃÂÂ: DÃÂÂo nà y cànhiÃÂÂu cÃÂi thàvÃÂâ...
>
<http://www.chungta.com/Desktop.aspx/Threads/NN77/Dao_nay_co_nhieu_cai_t
> hu_vi/>
> 
> 
>   _____
> 
> 
> 
> 
> DÃÂÂo nà y thÃÂÂy anh em bà n bÃÂÂc trÃÂn mailing list bao 
> nhiÃÂu cÃÂi 
> thÃÂ vÃÂâ, khi thi mua ÃâiÃÂân thoÃÂÂi, lÃÂc thÃÂ 
> nhÃÂÂc ÃâÃÂÂn gÃÂi 
> TÃÂy. Sau cÃÂng thÃÂ lÃÂÂi thÃÂÂy chuyÃÂân ÃÂng Vinh xÃÂi 
> ÃÂng Thà nh 
> Ãâi buÃÂn condom....
> 
> CÃÂi forum nà y tÃÂÂo ra ÃâÃÂÆ anh em và o vui vÃÂÂ, mÃÂi 
> chÃÂÂng 
> thÃÂÂy ma nà o nÃÂn buÃÂân tÃÂnh và o ÃâÃÂy post phÃÂt.
> 
> Anh em và o ÃâÃÆng kàcÃÂi nhau phÃÂt ÃâÃÂ, post ÃÂÅ 
> ÃâÃÂy nàcÃÂng 
> và o mailing list, chÃÂi ÃâÃÂ...
> 
> 

Other related posts: