[nn77] Re: Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://www.chungta.com/)

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 6 Jul 2005 10:43:38 +0700

Máa, Äác hÆi bá ngon.

CÃc Ãng dÃng web-mail, chá cán chuyán cÃi Encoding/Code Page sang 
Unicode UTF-8 là Äác ngon lÃnh.

Tá nay viát thà dÃng dáu Äi, Äác cho dá hiáu.... 


Quánh Nguyán
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com

-----Original Message-----
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of thanh vinh
Sent: Wednesday, July 06, 2005 10:18 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://www.chungta.com/)

thÃÌ tao viÃÌt thiÌ chuÌng baÌn maÌy coÌ ÄoÌc ÄÆÆÌc khÃng???
nÃÌu khÃng ÄoÌc ÄÆÆÌc thiÌ baÌo nheÌ????ÄÃÌ lÃÌn sau goÌ 
khÃng dÃÌu.

Other related posts: