[nn77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://www.chungta.com/)

  • From: <quynh@xxxxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Jul 2005 19:31:16 +0700

NgÆái viát: Quánh Nguyán

TiÃu Äá: Dáo nÃy cà nhiáu cÃi thà vá...
<http://www.chungta.com/Desktop.aspx/Threads/NN77/Dao_nay_co_nhieu_cai_t
hu_vi/> 


  _____  
Dáo nÃy tháy anh em bÃn bác trÃn mailing list bao nhiÃu cÃi thà 
vá, khi
thi mua Äián thoái, lÃc thà nhác Äán gÃi TÃy. Sau cÃng thà 
lái tháy
chuyán Ãng Vinh xÃi Ãng ThÃnh Äi buÃn condom....

CÃi forum nÃy táo ra Äá anh em vÃo vui vá, mÃi cháng tháy ma 
nÃo nÃn
buán tÃnh vÃo ÄÃy post phÃt.

Anh em vÃo ÄÄng kà cÃi nhau phÃt ÄÃ, post á ÄÃy nà cÅng vÃo 
mailing
list, chÆi ÄÃ...

Other related posts: