[THIN] Re: The issue...

 • From: "Angus Macdonald" <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <thin@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 6 Dec 2007 09:03:19 -0000

Can you get Sentillion to change the value in %username% after user login? The 
only way to get the app to use a different source of credentials is probably to 
have it recoded as such.

-----Original Message-----
From: thin-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:thin-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of 
Chad Schneider (IT)
Sent: 05 December 2007 21:45
To: thin@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [THIN] The issue...


We have an app., taht uses %username% to figure out the username, ok, basic.
 
We want to run that application in a Citrix session, that is launched, via a 
generic logon, then the user logs on. We use a product called Sentillion 
(single sign on). Multi user PC, launches a Citrix published desktop, as the 
generic lgoon. Sentillion then aks for credentials, which are then passed to 
the published application, and things like drive mappings and such are changed, 
for the actual logged on user, not the generic. 
 
Is there a way to get the application to use the final logon as the 
credentials, instead of the %username% which resolves to the generic logon that 
launched the session.
 
 


Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd hawlfraint. 
Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy gamgymeriad rydym 
yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â datgelu, anfon ymlaen, 
printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost yma na gweithredu mewn 
unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir gwneud hynny'n gyfan gwbl a 
gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r anfonwr fod y neges yma wedi 
mynd ar goll cyn ei dileu.
 
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt o 
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd 
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan Gôd Bod yn 
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu 
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan 
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n derbyn 
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r Ymddiriedolaeth 
yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a allai gael ei achosi 
gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material. If 
you believe that you have received this e-mail in error please accept our 
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute 
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents: to 
do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender 
that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author and 
do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the NHS 
Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The confidentiality 
of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus detection 
software before transmission. However, recipients must carry out their own 
virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no liability for 
any loss or damage, which may be caused by software viruses.

Other related posts: