[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe neerslagindex > Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 16 Jan 2019 08:55:39 +0000

Nieuwe neerslagindex:
Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

TU Delft en adviesbureau 'HKV lijn in water' hebben een neerslagindex 
ontwikkeld om de risico's door extreme neerslag van steden onderling te kunnen 
vergelijken. De methode is toegepast op de provinciehoofdsteden in Nederland. 
Den Haag komt het er het slechtst van af.

Hevige buien leiden steeds vaker tot wateroverlast in stedelijk gebied. Als 
overtollig regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd door rioleringen, sloten 
en grachten, ontstaan regenoverstromingen. Door de aanhoudende verstedelijking 
is een steeds groter percentage van de grond verhard. Maar met maatregelen 
kunnen de kans op en de gevolgen van deze overstromingen worden verkleind.

Benchmark
TU bachelor-student Tjerk Krijger heeft, onder begeleiding van dr.ir. Bas Kolen 
(TU Delft en adviesbureau 'HKV lijn in water') en dr.ir. Saskia van Vuren (TU 
Delft en Rijkswaterstaat), daarom een methode ontwikkeld om de risico's door 
extreme neerslag te bepalen, de risico's te duiden en steden onderling te 
vergelijken. De methode is volledig gebaseerd op open data en een kwantitatieve 
analyse, waardoor deze reproduceerbaar is. Daardoor kunnen steden onderling 
goed worden vergeleken.
Er is gebruik gemaakt van de nieuwste neerslagstatistieken en -modellen om de 
hoeveelheid water op maaiveld te bepalen bij piekbuien. De methode is toegepast 
op de provinciehoofdsteden in Nederland. Diverse parameters zijn 
gekwantificeerd om het risico te duiden en ambities te definiëren, zoals het 
aantal objecten dat getroffen kan worden, het aantal inwoners en het aantal 
meldingen.

Risico neemt toe
Voor elke stad is het risico berekend en vervolgens zijn de steden gerangschikt 
op basis van dit risico. Dit is gedaan voor de huidige situatie (2018) en voor 
de toekomst (2050). Door klimaatverandering (grotere kans op extreme neerslag), 
en socio-economische ontwikkelingen (urbanisatie en economische groei) neemt de 
kans op en het gevolg van extreme neerslag toe. Het onderzoek laat zien dat dit 
voor alle onderzochte steden het geval is.

[cid:image005.png@01D4AD81.A1B83F20]
Afbeelding: Voor de verschillende parameters wordt de (relatieve) impact 
uitgedrukt op een schaal van 0-10; als voorbeeld hierbij het spinnenwebdiagram 
van Den Haag.

Den Haag
Van alle provinciale hoofdsteden heeft Den Haag in zowel 2018 als in 2050 het 
grootste neerslagrisico. Uit de neerslagindex volgt dat Den Haag het grootste 
aantal gebouwen heeft dat hinder ondervindt van extreme neerslag, en de 
grootste economische gevolgen ondervindt bij een neerslagoverstroming. Het 
grote risico blijkt ook uit de index, Den Haag heeft een relatief groot 
percentage verhard oppervlak en een hoog percentage urbanisatie.
Voor de toename van het risico in 2050 draagt overigens de verwachte 
economische groei (ruim 80%) meer bij dan de verwachte toename in de neerslag 
(8%). De economische ontwikkeling biedt echter ook kansen om deze te benutten 
om het neerslagrisico te verkleinen.

Risico's verkleinen
De neerslagindex laat zien dat er voor een stad als Den Haag duidelijke 
handvatten zijn om het neerslagrisico te verkleinen dan wel beter te beheersen. 
Zo zouden er meer groenstroken kunnen worden aangelegd om het verharde 
oppervlak te verminderen. Ook zouden delen van de stad gerenoveerd of verhoogd 
kunnen worden, zodat het aantal gebouwen dat hinder kan ondervinden van extreme 
neerslag wordt verminderd.

Klimaatadaptatie stimuleren
Aan de hand van de neerslagindex kunnen steden voor verschillende parameters 
concrete ambities vaststellen en vertalen in praktische doelen. Bas Kolen: 
'Onze ambitie is om de methode door te ontwikkelen, met nieuwe parameters en 
verbetering van de onderlinge (risico)relaties. Wij denken dat deze aanpak, 
door steden onderling te vergelijken, een interessante weg is om 
klimaatadaptatie bij gemeentes te stimuleren. We willen een update van deze 
lijst eens in de paar jaar uitbrengen voor alle steden in Nederland.'

[cid:image006.png@01D4AD81.A1B83F20]
Afbeelding: het overstromingsrisico gerelateerd aan extreme neerslag voor de 
hoofdsteden in Nederland. Omvang van het bolletje geeft omvang risico aan.

Meer informatie
In vakblad Land+Water stond een artikel over deze nieuwe neerslagindex, in de 
bijlage de pdf daarvan.
Contact: dr.ir. Bas Kolen<mailto:dr.ir.%20Bas%20Kolen>, begeleider van Tjerk 
Krijger, b.kolen@xxxxxxxxxx<mailto:b.kolen@xxxxxxxxxx>, 06-10962684
Adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 06-14015008; ook voor 
het eindrapport van Krijger.PNG image

PNG image

Attachment: 1641_001.pdf
Description: 1641_001.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe neerslagindex > Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag - Roy Meijer