[nn77] Re: [nn77] Vá là cáa ná hay là Ãnh hÃo quang????????

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 31 Jul 2005 05:52:15 +0900

ThÄÌng naÌy dÆÌ dÃÌn rÃÌi...
ÄÆÌng tin tÆ vÃÌn cuÌa ai caÌ...cÆÌ ÄÆÆÌng miÌnh maÌ chÆi 
thÃi...
vaÌ xin thÃng baÌo vÆÌi caÌc baÌc ÄÃÌn cuÃÌi thaÌng 9 vaÌo 
khoaÌng tÆÌ
20 thiÌ em seÌ vÃÌ VN, cÆÆÌi vÆÌ... nhÆng cÆÆÌi cuÌa Ãng anh 
trai....
nÃÌu baÌc naÌo coÌ thÆÌi gian thiÌ mÆÌi Äi Än cÆÆÌi nhaÌ 
quÃ....coÌ
veÌ khaÌ thuÌ viÌ viÌ nghe noÌi seÌ thiÌt 2 con lÆÌn vaÌ tÆÌ ÄoÌ 
chÃÌ
biÃÌn ra ÄÃÌ Än tÆÆi sÃÌng, hiÌnh nhÆ coÌ caÌ moÌn thiÌt mÆÌ 
sÃÌng
nÆÌa....coÌn sau ÄoÌ chuÌng ta seÌ sÄÌp xÃÌp liÌch ÄÃÌ gÄÌp 
nhau mÃÌt
bÆÌa cho ra troÌ nhiÌ...
ChuÌc caÌc baÌc vui veÌ
thanhvinh

Other related posts: