[nn77] RE: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂâc: Re: Chan Dang Chung 2P

 • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
 • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 3 Aug 2005 14:11:21 +0700

HÆ, tháy chá ngoán ngÃo thà phái chánh lái Encoding cáa 
browser chá, chuyán sang Unicode UTF-8 là ngon lÃnh ngay.
 
Quánh Nguyán
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com <http://www.quynhnguyen.blogspot.com/> 
 

 _____ 

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Hoang Tuan
Sent: Wednesday, August 03, 2005 2:02 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂâc: Re: Chan Dang Chung 2P


Tháng Hái Ngác khÃng Äác ÄÆác Ã, he he
MÃy cÅng viát tiáng Viát ÄÆác mà khÃng Äác ÄÆác thà vát 
mÃy Äián thoái Äi....
(Vát ÄÃu thà báo tao trÆác nhÃ, he he he)
NHT

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:

Ä.má, cá tháng Tuán KhÃo viát tiáng Viát là ko thá Äác 
ÄÆác. Cháng hiáu chÃng mÃy viát cÃi ÄÃo gÃ.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: 

Theo toi thi hop luon di, vu nay hay day. Ong nao muon kiem chac thi tham gia 
ngay nhe,
kec..ke...ke...
NHT.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:


Ong Chung oi, ong viet tieng anh sai me het roi. Ma
ong to coi vua thoi, bon toi da quyet dinh khai sinh
lai cho ong roi. Tu nay tro di, trong nhom NN77, ong
se duoc goi la CHUNG 2P, hom nao ve hop dong du se
nghe giai thich nhe

kekekeke
--- Tran Trung wrote:

> 
> CNN and BBC news hot hot!
> Theo nguÃÂân tin mÃÂâi nhÃÂÂt mà chÃÂng tÃÂi nhÃÂÂn
> ÃâÃÂÃÂÂc tàcÃÂÂc khàtÃÂÃÂÂng thuàvÃÆn 
> QuÃÂâc
> gia, mÃÂât cÃÂn chÃÂÂn ÃâÃÂâng ÃâÃÂâa chÃÂÂt 
> mÃÂÂnh
> ÃÂÃÂâc chÃÂÂng 8,5 ÃâÃÂâ richte Ãâang hÃÂnh thà nh
> tÃÂÂi khu vÃÂÂc TrÃÂu QuÃÂÂ, Gia lÃÂm, thà nh phÃÂâ
> Hà nÃÂâi mà trung tÃÂm là nhÃÂm NN77@. ÃÂÃÂÆ
> trÃÂnh
> nhÃÂÂng tÃÂân thÃÂÂt kinh hoà ng càthÃÂÆ xÃÂÂy ra,
> ÃâànghÃÂâ anh em tÃÂÂp trung hÃÂÂp khÃÂÂn cÃÂÂp
> ÃâÃÂÆ Ãâàra nhÃÂÂng biÃÂân p hÃÂp chÃÂâng chÃÂy
> nÃÂâ
> (mÃÂm), sÃÂÂ cÃÂâ bÃÂÂt ngÃÂÂ (ÃÂ khan), phÃÂng
> chÃÂâng dÃÂâch bÃÂânh (bÃÂâ ÃÆn cÃÂy chÃÂât) và 
> nhÃÂÂng trÃÂÃÂÂng hÃÂÂp xÃÂÂu nhÃÂÂt cÃÂ thÃÂÆ xÃÂÂy
> ra (ÃâÃÂÂn ÃÆn ba cÃÂy).
> ÃÂÃÂÂ nghÃÂâ tÃÂÂt cÃÂÂ mÃÂÂi ngÃÂÃÂÂi chÃÂ ÃÂ 
> chÃÂÂ
> nhÃÂÂng tin tÃÂÂc tiÃÂÂp theo.
> TrÃÂn trÃÂÂng thÃÂng bÃÂo.
> GiÃÂp viÃÂâc cho PhÃÂ chÃÂnh vÃÆn phÃÂng NN77@
> TDT ÃâàkÃÂ.
> 
> 
> 
> --- Hoang Tuan wrote:
> 
> > Ha ha...
> > TÃÂi thÃÂÂy àÃÂng HÃÂÂi càng ÃâÃÂÃÂÂc ÃâÃÂ
> > CàphÃÂÂt thÃÂÂt nÃÂÂng ÃâÃÂÆ cÃÂn là m gÃÂÃÂng
> > ...
> > Mà nÃÂn chàtrÃÂÂng phÃÂÂt vàtà i chÃÂnh...
> > Càlàlà phÃÂÂi ÃâÃÂng gÃÂp quàNN77, ai
> bÃÂâ
> > phÃÂÂt thànÃÂâp vàÃâÃÂ, rÃÂâi anh em lÃÂÂy
> > tiÃÂÂn ÃâàÃâi xà i nhÃÂâ
> > ThàquàthàkhÃÂng cÃÂÂn, mà chÃÂâ cÃÂÂn ghi
> > nhÃÂâ và o mailist là phÃÂÂt bao nhiÃÂu thÃÂi,
> > rÃÂâi cÃÂÂ thÃÂÂ khÃÂÂu tÃÂÂ sau.
> > CÃÂn vàO2 cÃÂÂa ÃÂng HÃÂÂi càhà ng nà o rÃÂÂ
> > thàchÃÂi chàÃâÃÂÂt khÃÂng chÃÂi ÃâÃÂu. 
> > 230 thàÃâÃÂÃÂÂc chà320 thàchà o.. he he..
> > CuÃÂâi tuÃÂÂn nà y gÃÂÂp nhau Ãâi, tÃÂi Ãâang ÃÂÅ
> > HÃ NÃÂâi.
> > Hoà ng TuÃÂÂn.
> > 
> > Cao Minh Hai wrote:
> > Theo tin mÃÂâi nhÃÂÂt tÃÂÂ thÃÂng tÃÂÂn xÃÂ
> > trÃÂÃÂÂng ÃÂÃÂÂi HÃÂÂc NÃÂng NghiÃÂâp I, mÃÂât
> quÃÂÂ
> > bom tÃÂÂn ÃâàlÃÂÂi tiÃÂÂp tÃÂÂc rÃÂi xuÃÂâng
> nhÃÂm
> > dÃÂn càNN77. ThàphÃÂÂm khÃÂng ai khÃÂc là 
> tÃÂn
> > khÃÂÂng bÃÂâ quÃÂâc tÃÂÂ Trung KiÃÂn. ÃÂiÃÂÂu
> ÃâÃÂng
> > nÃÂi ÃÂÅ ÃâÃÂy là mÃÂÂc dàÃâàbiÃÂÂt sà
> > nguy
> > hiÃÂÆm cÃÂÂa tÃÂn nà y, nhÃÂng nhÃÂÂng thà nh
> viÃÂn
> > trong nhàm NN77 vÃÂÂn bÃÂâ dàdÃÂâ và bàbom
> > nhàthÃÂÃÂÂng. ÃÂÃÂy là lÃÂÂn th àn tÃÂn Trung
> > KiÃÂn tiÃÂÂn hà nh khÃÂÂng bÃÂâ thà nh cÃÂng mÃÂât
> > cÃÂch hoà n hÃÂÂo theo 1 kÃÂâch bÃÂÂn ko ai cÃÂ
> > thÃÂÆ nghàra. (bàtoà n thÃÂn, bÃÂânh nan y
> hÃÂÂt
> > thuÃÂâc chÃÂÂa)
> > ÃÂÃÂÆ thÃÂÂt chÃÂÂt lÃÂÂi an ninh trong khu vÃÂÂc
> > nhÃÂm, cÃÂng nhàtrÃÂnh ÃâÃÂÃÂÂc nhÃÂÂng tÃÂân
> > thÃÂÂt vàmÃÂÂt thÃÂÂi gian, vÃÂÂt chÃÂÂt và 
> > ÃâÃÂÂc biÃÂât là nÃÂron thÃÂÂn kinh cÃÂÂa nhÃÂm
> > NN77. TÃÂi ÃâànghÃÂâ xÃÂy dÃÂÂng mÃÂât chÃÂÂ
> tà i
> > sàphÃÂÂt riÃÂng cho thÃÂÂng cha nà y, ÃâÃÂÂ
> > nghÃÂâ anh chÃÂâ em (ÃâÃÂÂt nà y phÃÂÂi lÃÂi cÃÂÂ
> > chÃÂâ em và o) cho biÃÂÂt chàtà ?& nbsp;i thànà o
> là 
> > hÃÂÂp lÃÂ???
> > Ko càgàthay ÃâÃÂâi, cuÃÂâi tuÃÂÂn nà y tÃÂi
> > vÃÂÂ, sang tuÃÂÂn rÃÂâi rÃÂi là m và i cÃÂâc bia
> > hÃÂi nhÃÂ. CÃÂ gÃÂ tÃÂi sÃÂÂ ÃÂT sau.
> > ah, TuÃÂÂn khÃÂo! CÃÂ mua O2 nÃÂÂa ko? Con O2 XDA
> II
> > thÃÂÃÂÂng (hà ng mÃÂâi cong cÃÂÂa chÃÂu Ãâu giÃÂ
> 320
> > euro (hoÃÂÂc 230 euro, ko nhÃÂâ rÃÂ), cÃÂ hiÃÂâu
> là 
> > Qtek 2020. O2 nàcà2 thÃÂÃÂng hiÃÂâu O2 và 
> Qtek)
> > nÃÂÂu mua mail sÃÂâm ÃâÃÂÆ nhàmua bÃÂn Hà Lan.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ---------------------------------
> > BÃÂÂn cÃÂ sÃÂÂ dÃÂÂng Yahoo! khÃÂng?
> > HiÃÂân nay cÃÂ 1GB dung lÃÂÃÂÂng lÃÂu trÃÂÂ
> > http://vn.mail.yahoo.com/
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> > protection around 
> > http://mail.yahoo.com 
> 
> 
> 
> 
> ____________________________________________________
> St art your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
> 
> 
> 
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com  _____ 

Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá
http://vn.mail.yahoo.com/


 _____ 

Start your <http://us.rd.yahoo.com/evt=34442/*http://www.yahoo.com/r/hs> day 
with Yahoo! - make it your home page 

Other related posts:

 • » [nn77] RE: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂâc: Re: Chan Dang Chung 2P