[nn77] Re: all

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Aug 2005 15:33:45 +0700

HÃ hÃ, anh em vui tÃnh thát... 

Thá ra nghá quyát tá sau tá táp nháu nhát xong, cám khÃng 
ÄÆác ÄÃnh bÃi náa, lÃm cÃi khÃc...

Mái cÃi lÃm cÃi gà cá thá thà hián tái Ä.Ã.o nghÄ ra ;)


Quánh Nguyán
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com

-----Original Message-----
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Tran Trung
Sent: Wednesday, August 03, 2005 3:19 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: all

dear!
heÂhe, Äái tao thÃch nhát nháng tháng hay
cay cÃ. Tao ko hiáu 2p là cÃi gÃ, nhÆng tao cho
ráng Äát biát hiáu cho tao thà quà dá,
cá gái tháng là Trung phà phách hay phát
phát Äi, vÃng vo lÃm gÃ. tao lá gÃ. mà mÃy
Äát cho tao rái mÃy cÅng lái Äát cho
tháng khÃc. thÃi cà khi tao tá phong cho tao
là Trung 4p Äi dÃn Marketing mà hihi (tát nhiÃn
bÃy giá marketing bÃy giá ko cÃn là 4p náa)
cÃn viác cho ráng tao to cÃi thà hÆi bá
nhám. háp hÃnh ÄÃnh bÃi thà tao muán cÃ
cá anh em tá thÃi, khÃng chÆi thà thÃi tao
cÅng ÄÃu cà ham trà nÃy. mà lán nÃo háp
mà cháng chÆi.  
Gia ÄÃnh tao sá mÃy rái hihi.
thÃn!


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: