[nn77] Re: all

  • From: Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Aug 2005 01:18:43 -0700 (PDT)

dear!
he­he, Ä?á»?i tao thích nhất những thằng hay
cay cú. Tao ko hi�u 2p là cái gì, nhưng tao cho
rằng Ä?ặt biá»?t hiá»?u cho tao thì quá dá»?,
cứ g�i thẳng là Trung phò phạch hay ph�t
phẹt Ä?i, vòng vo làm gì. tao lạ gì. mà mày
Ä?ặt cho tao rá»?i mày cÅ©ng lại Ä?ặt cho
thằng khác. thôi có khi tao tự phong cho tao
là Trung 4p Ä?i dân Marketing mà hihi (tất nhiên
bây gi� marketing bây gi� ko còn là 4p nữa)
còn vi�c cho rằng tao to còi thì hơi b�
nhầm. há»?p hành Ä?ánh bài thì tao muá»?n có
c� anh em tụ thôi, không chơi thì thôi tao
cÅ©ng Ä?âu có ham trò này. mà lần nào há»?p
mà chẳng chơi.  
Gia Ä?ình tao sợ mày rá»?i hihi.
thân!


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: