[nn77] Hop di

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Aug 2005 02:57:13 -0700 (PDT)

Không tụ tập Ä?n uá»?ng nữa thì chÆ¡i vậy...
Có ông nào có Ä?á»?a chá»? chÆ¡i hay thì chủ trì Ä?i....
Chơi thì có ông nào không máu không?
NHT.


Quynh Nguyen <quynh244@xxxxxxxxx> wrote:

Hê hê, anh em vui tính thật... 

Thế ra ngh� quyết từ sau tụ tập nhậu nhẹt xong, cấm không 
Ä?ược Ä?ánh bài nữa, làm cái khác...

Má»?i cái làm cái gì cụ thá»? thì hiá»?n tại Ä?.é.o nghÄ© ra ;)


Quỳnh Nguy�n

Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com

-----Original Message-----
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Tran Trung
Sent: Wednesday, August 03, 2005 3:19 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: all

dear!
he&shy;he, Ä?á»?i tao thích nhất những thằng hay
cay cú. Tao ko hi�u 2p là cái gì, nhưng tao cho
rằng Ä?ặt biá»?t hiá»?u cho tao thì quá dá»?,
cứ g�i thẳng là Trung phò phạch hay ph�t
phẹt Ä?i, vòng vo làm gì. tao lạ gì. mà mày
Ä?ặt cho tao rá»?i mày cÅ©ng lại Ä?ặt cho
thằng khác. thôi có khi tao tự phong cho tao
là Trung 4p Ä?i dân Marketing mà hihi (tất nhiên
bây gi� marketing bây gi� ko còn là 4p nữa)
còn vi�c cho rằng tao to còi thì hơi b�
nhầm. há»?p hành Ä?ánh bài thì tao muá»?n có
c� anh em tụ thôi, không chơi thì thôi tao
cÅ©ng Ä?âu có ham trò này. mà lần nào há»?p
mà chẳng chơi. 
Gia Ä?ình tao sợ mày rá»?i hihi.
thân!


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] Hop di