[nn77] Re: Help!!

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Oct 2005 16:54:55 +0700

Náu á Hà Nái thà xÃi ADSL cáa FPT thà cà tác Äá tát nhát.
 
CÃn á Äà Náng hoác SÃi GÃn thà xÃi MegaVNN cáa VDC ÄÃ.
 
Cà 2 mÃn Äá chán (náu á HN), cÃn á nÆi khÃc cà 1 mÃn.
 
Náu mÃn khÃng ngon thà phái luyán táp chái bái tá bÃy giá 
Äá khi nÃo trác trác chái bán Customer Support cho nà dáo

  _____  

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Cao Minh Hai
Sent: Tuesday, October 25, 2005 4:47 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Help!!hey, xin thánh giÃo lÅ anh em. HÃm qua tá dÆng ÄÆác bán phÃng 
thuá trong nÃy biát cho máy triáu do cà cÃng ngái Äan quát cá 
ÄÃm. Äánh sá dáng vÃo viác chÃnh ÄÃng là láp Äát ADSL, 
nhÆng Äang lÄn tÄn cháng biát nÃn dÃng cáa tháng nÃo. Xin 
thánh lÅ anh em giÃp Äá.

__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: