[nn77] Re: Help!!

  • From: <anhanh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 Oct 2005 13:51:02 +0700

Cac ong viet cai dech gi ma toi chang doc duoc. 
> 
> From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
> Date: 2005/10/25 Tue PM 04:54:55 GMT+07:00
> To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
> Subject: [nn77] Re: Help!!
> 
> N?u ? Hà N?i thì xài ADSL c?a FPT thì có t?c ?? t?t nh?t.
>  
> Còn ? ?à N?ng ho?c Sài Gòn thì xài MegaVNN c?a VDC ?ê.
>  
> Có 2 món ?? ch?n (n?u ? HN), còn ? n?i khác có 1 món.
>  
> N?u món không ngon thì ph?i luy?n t?p ch?i b?i t? bây gi? ?? khi nào tr?c 
> tr?c ch?i b?n Customer Support cho nó d?o
> 
>   _____  
> 
> From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
> Behalf Of Cao Minh Hai
> Sent: Tuesday, October 25, 2005 4:47 PM
> To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [nn77] Help!!
> 
> 
> 
> hey, xin th?nh giáo l? anh em. Hôm qua t? d?ng ???c b?n phòng thu? trong này 
> bi?t cho m?y tri?u do có công ng?i ?an qu?t c? ?êm. ??nh s? d?ng vào vi?c 
> chính ?áng là l?p ??t ADSL, nh?ng ?ang l?n t?n ch?ng bi?t nên dùng c?a th?ng 
> nào. Xin th?nh l? anh em giúp ??.
> 
> __________________________________________________
> B?n Có S? D?ng Yahoo! Không?
> M?t m?i vì th? rác? Yahoo! Th? có ch??ng trình b?o v? ch?ng th? rác h?u hi?u 
> nh?t trên m?ng 
> http://vn.mail.yahoo.com 
> 
> 

Nếu á»? Hà Ná»?i thì xài ADSL của FPT thì có tá»?c Ä?á»? tá»?t nhất.
 
Còn á»? Ä?à Nẵng hoặc Sài Gòn thì xài MegaVNN của VDC Ä?ê.
 
Có 2 món Ä?á»? chá»?n (nếu á»? HN), còn á»? nÆ¡i khác có 1 món.
 
Nếu món không ngon thì phải luyá»?n tập chá»­i bá»?i từ bây giá»? Ä?á»? khi nào trục trặc chá»­i bá»?n Customer Support cho nó dẻo


From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Cao Minh Hai
Sent: Tuesday, October 25, 2005 4:47 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Help!!

hey, xin thá»?nh giáo lÅ© anh em. Hôm qua tá»± dÆ°ng Ä?ược bá»?n phòng thuế trong này biết cho mấy triá»?u do có công ngá»?i Ä?an quạt cả Ä?êm. Ä?á»?nh sá»­ dụng vào viá»?c chính Ä?áng là lắp Ä?ặt ADSL, nhÆ°ng Ä?ang lÄ?n tÄ?n chẳng biết nên dùng của thằng nào. Xin thá»?nh lÅ© anh em giúp Ä?ỡ.

__________________________________________________
Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
M�t m�i vì thư rác? Yahoo! Thư có chương trình bảo v� ch�ng thư rác hữu hi�u nhất trên mạng
http://vn.mail.yahoo.com

Other related posts: