[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: Help!!

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 26 Oct 2005 08:56:14 +0700 (ICT)

Thá cáa bán Viettel thà sao? Lái thá so sÃnh giáa VDC và Viettel 
là g�

__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: