[hamradio-list] Re: [hamradio-list] RE: [hamradio-list] ¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)

 • From: "HS6RXX-Kitti Champasak" <hs6rxx@xxxxxxxxx>
 • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 25 May 2007 13:36:41 +0700

ซื้อใหม่เลยจิ จารอทำไมล่ะ แถวๆ นั้นไม่มีขายเหรอ

hs6rxx
 ----- Original Message ----- 
 From: e20gmy - Phot Sripanich 
 To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, May 24, 2007 9:49 AM
 Subject: [hamradio-list] RE: [hamradio-list] 
¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)


 เมื่อคืน ผมทำเครื่อง laptop ตกบันได ภายนอกเครื่องยังดีอยู่ ตอนนี้ เปิดไม่ติด 
ไม่หือไม่อือเลย เสาร์นี้แล้ว จะทำยังไงดีเนี่ย อยากฟังจริงๆ 
จะไปอัดเสียงน้าเชาว์เอาไว้มาเปิดปีหน้าบ้าง
  
 ยังไง จะลอง ลงเอคโค่ลิ้ง กับเครื่องของบริษัทดู เฮ่อออ
  
 ขอบ่นเฉยๆ
 e20gmy

------------------------------------------------------------------------------

 > From: e21qeb@xxxxxxxxxxx
 > Subject: [hamradio-list] ¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)
 > Date: Wed, 23 May 2007 12:49:48 +0700
 > To: 
 > 
 > 
 > http://www.retry.net/bb/index.php?showtopic=338
 > 
 > วันเสาร์นี้ (26 พ.ค. 2550) ตั้งแต่เวลา 2100 น. เป็นต้นไป 
 > ทางห้องคอนเฟอเร๊นซ์ *HS0AC* จะมีการคุยเสวนา
 > ในเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 > ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐
 > ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั้งประเทศไทยในเร็ววันนี้
 > 
 > เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจได้มีโอกาสฟัง 
 > และเสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน สู่เวทีสาธารณะ โดยอาศัย ระบบ VoIP 
 > ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ผ่านโปรแกรม Echolink 
 > สำหรับรายละเอียดบางส่วนจากร่างฉบับดังกล่าว มีดังนี้
 > 
 > 
 > "ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 > 
 > 
 > ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐
 > 
 > 
 > --------------------------------
 > 
 > โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 > เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 > 
โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความสนใจและเข้าร่วมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
 
 > สนับสนุนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีบทบาทในการค้นคว้า ทดลอง 
 > 
ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุสามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารและการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล
 > ่นให้เป็นสากล ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและดูแลกันเองได้ 
 > อีกทั้งยังใช้เป็นข่ายสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ"
 > "หมวด ๒
 > 
 > 
 > วัตถุประสงค์
 > 
 > 
 > 
 > ข้อ ๕ กิจการวิทยุสมัครเล่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 > 
 > (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า 
 > ทดลองด้านวิชาการสื่อสารแก่ประชาชนและสถานศึกษา
 > (๒) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
 > (๓) ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 > (๔) เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
 > (๕) เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน 
 > หรือภัยพิบัติ
 > (๖) ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
 > (๗) 
 > สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ"
 > 
 > 
 > 
 > 
 > หากสนใจอ่านร่างทั้งหมด เชิญ download เอกสารดังกล่าว ที่ 
 > http://www.100watts.com/ntc.zip เพื่อให้ผู้สนใจ
 > 
 > ที่ร่วมเข้าฟังในวันเวลาดังกล่าว 
ได้เข้าใจในรายละเอียดในเนื้อหาของการคุยเสวนา 
 > สมควรอย่างยิ่งที่ จะได้อ่านเอกสารดังกล่าวก่อนล่วงหน้า
 > 
 > 
 > 
 > 
 > 
 > 
 > เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ควรอ่านประกอบ(เพิ่มเติม)
 > 
 > 1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น(ฉบับร่าง) จัดทำโดย สกทช. 
 > มีนาคม 2550
 > 2. ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ 
 > ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ทุกฉบับ
 > 3. ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วย การขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ พ.ศ. 
 > 2532 ทุกฉบับ
 > 4. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง 
 > กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF 
 > สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
 > 5. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง 
 > หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) 
 > ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
 > 6. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 > 
 > 
 > การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดกับกิจการวิทยุสมัครเล่น หลังระเบียบฉบับใหม่นั้น 
 > คงมีผลกับทุกภาคส่วนในกิจการวิทยุสมัครเล่น ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ 
 > เข้าฟังรายการดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
 > 
 > ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยโดย E20KEW HS2JFW
 > 
 > หลังจบรายการ คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ จะมีการนำเทปมาเปิดซ้ำ ห้อง 
Conference 
 > *HS0AC*
 > ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ค. 2550 เวลา 1800 น. และ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2550 
 > เวลา 1000 น.
 > ในอดีตบนความถี่วิทยุสมัครเล่น เคยมีการจัดรายการ คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ 
 > มาแล้ว
 > ดังนั้น รายการนี้ เป็นการนำ สิ่งดีๆ ในอดีตกลับมาให้ฟังกันอีกครั้ง (รีเทิรน์)
 > 
 > _________________________________________________________________
 > Don't just search. Find. Check out the new MSN Search! 
 > http://search.msn.com/
 > 
 > ===========================================================
 > The Ham Radio in Thailand mailing list
 > สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
 > อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
 > ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
 > =========================================================== ------------------------------------------------------------------------------
 Did you know you can now drag and drop your emails into folders easily with 
Windows Live Hotmail? Try it now! 

Other related posts:

 • » [hamradio-list] Re: [hamradio-list] RE: [hamradio-list] ¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)