[hamradio-list] =?windows-874?b?u8PQodLIICYgw9DgutXCug==?=

  • From: e20gmy - Phot Sripanich <e20gmy@xxxxxxxxxxx>
  • To: Mailing List <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 28 May 2007 09:13:55 +0700

สวัสดีครับเพื่อนๆ ท่าน
 
ต่อเนื่องมาจากรายการที่สนทนากัน รายการคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 
ผมได้ยกเรื่องความแตกต่างของ ระเบียบ และ ประกาศ ซึ่งเป็นหนังสือราชการ 
ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ ผมได้ลองหาข้อมูลแล้วพบว่า ระเบียบ และ ประกาศ 
มีความแตกต่างกันพอสมควร ซึ่งหาดูได้จาก ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 
ระเบียบ อยู่ใน ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ มีเนื้อหาดังนี้ ซึ่งหนังสือสั่งการมี ๓ 
ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อ ๑๗ ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ 
โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา 
ใช้กระดาษตราครุฑและให้ จัดทําตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑๗.๑ ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
๑๗.๒ ว่าด้วยให้ลงชื่อของระเบียบ
๑๗.๓ ฉบับที่ 
ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใดแต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่๒และที่ถัดๆไปตามลําดับ
๑๗.๔ พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ๑๗.๕ ข้อความ 
ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ 
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)๑๗.๖ ข้อ 
ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข้อ ๒ 
เป็นวันใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย 
เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใด ถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่อง จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ 
โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น หมวด ๑๑๗.๗ ประกาศ ณ 
วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี 
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ๑๗.๘ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ 
และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ๑๗.๙ ตําแหน่ง 
ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกระเบียบ
 
ประกาศ อยู่ใน ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์ ซึ่งหนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด 
ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าวข้อ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ 
ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 
และให้จัดทําตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้๒๐.๑ ประกาศ 
ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ๒๐.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ๒๐.๓ ข้อความ 
ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ 
ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ๒๐.๕ 
ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ 
ไว้ใต้ลายมือชื่อ๒๐.๖ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกประกาศ 
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคําว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ
 
ส่วนเรื่องของการแก้ไขนั้นก็คงต้องเป็นแบบเดิมคือมีประกาศแนบท้ายมาเรื่อย 
ไม่สามารถยกเลิก ระเบียบหรือประกาศ ทั้งฉบับที่มีหัวข้อเรื่องเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะยกเลิกทั้งฉบับก็ต้องเปลี่ยนหัวข้อเรื่องซึ่งเป็นไปได้ยาก 
ยังไงก็ต้องก้มหน้ายอมรับสภาพและระเบียบหนังสือราชการไทยต่อไป
 
สุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นระเบียบหรือประกาศ ที่มีออกมาหลังปี 2540 ต้องประกาศลง 
ราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ผมได้ข้อมูลมาอย่างนี้ ใครมีข้อมูลที่แตกต่างไปก็บอกเล่าเก้าสิบกันเข้ามานะครับ
 
พจน์
e20gmy
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?u8PQodLIICYgw9DgutXCug==?=