[hamradio-list] RE: [hamradio-list] ¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)

  • From: e20gmy - Phot Sripanich <e20gmy@xxxxxxxxxxx>
  • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 24 May 2007 09:49:43 +0700

เมื่อคืน ผมทำเครื่อง laptop ตกบันได ภายนอกเครื่องยังดีอยู่ ตอนนี้ เปิดไม่ติด 
ไม่หือไม่อือเลย เสาร์นี้แล้ว จะทำยังไงดีเนี่ย อยากฟังจริงๆ 
จะไปอัดเสียงน้าเชาว์เอาไว้มาเปิดปีหน้าบ้าง
 
ยังไง จะลอง ลงเอคโค่ลิ้ง กับเครื่องของบริษัทดู เฮ่อออ
 
ขอบ่นเฉยๆ
e20gmy> From: e21qeb@xxxxxxxxxxx> Subject: [hamradio-list] 
> ¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)> Date: Wed, 23 May 2007 12:49:48 +0700> 
> To: > > > http://www.retry.net/bb/index.php?showtopic=338> > วันเสาร์นี้ (26 
> พ.ค. 2550) ตั้งแต่เวลา 2100 น. เป็นต้นไป > ทางห้องคอนเฟอเร๊นซ์ *HS0AC* 
> จะมีการคุยเสวนา> ในเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ > 
> ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐> 
> ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั้งประเทศไทยในเร็ววันนี้> > 
> เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจได้มีโอกาสฟัง > 
> และเสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน สู่เวทีสาธารณะ โดยอาศัย ระบบ VoIP > 
> ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ผ่านโปรแกรม Echolink > 
> สำหรับรายละเอียดบางส่วนจากร่างฉบับดังกล่าว มีดังนี้> > > 
> "ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ> > > ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น 
> พ.ศ. ๒๕๕๐> > > --------------------------------> > 
> โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น > 
> เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น > 
> โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความสนใจและเข้าร่วมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
>  > สนับสนุนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีบทบาทในการค้นคว้า ทดลอง > 
> ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุสามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารและการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล>
>  ่นให้เป็นสากล ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและดูแลกันเองได้ > 
> อีกทั้งยังใช้เป็นข่ายสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ"> "หมวด ๒> > > 
> วัตถุประสงค์> > > > ข้อ ๕ กิจการวิทยุสมัครเล่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ> > (๑) 
> ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า > 
> ทดลองด้านวิชาการสื่อสารแก่ประชาชนและสถานศึกษา> (๒) 
> พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ> (๓) 
> ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้นไป> (๔) 
> เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ> (๕) 
> เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน > 
> หรือภัยพิบัติ> (๖) ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ> 
> (๗) > 
> สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ"> > 
> > > > หากสนใจอ่านร่างทั้งหมด เชิญ download เอกสารดังกล่าว ที่ > 
> http://www.100watts.com/ntc.zip เพื่อให้ผู้สนใจ> > 
> ที่ร่วมเข้าฟังในวันเวลาดังกล่าว ได้เข้าใจในรายละเอียดในเนื้อหาของการคุยเสวนา 
> > สมควรอย่างยิ่งที่ จะได้อ่านเอกสารดังกล่าวก่อนล่วงหน้า> > > > > > > 
> เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ควรอ่านประกอบ(เพิ่มเติม)> > 1. แผนยุทธศาสตร์ 
> การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น(ฉบับร่าง) จัดทำโดย สกทช. > มีนาคม 2550> 2. 
> ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ > 
> ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ทุกฉบับ> 3. 
> ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วย การขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ พ.ศ. > 
> 2532 ทุกฉบับ> 4. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง > 
> กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF > 
> สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม> 5. 
> ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง > 
> หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) > 
> ในกิจการวิทยุสมัครเล่น> 6. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498> > > 
> การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดกับกิจการวิทยุสมัครเล่น หลังระเบียบฉบับใหม่นั้น > 
> คงมีผลกับทุกภาคส่วนในกิจการวิทยุสมัครเล่น ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ > 
> เข้าฟังรายการดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น> > ดำเนินรายการ 
> และร่วมพูดคุยโดย E20KEW HS2JFW> > หลังจบรายการ คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ 
> จะมีการนำเทปมาเปิดซ้ำ ห้อง Conference > *HS0AC*> ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ค. 
> 2550 เวลา 1800 น. และ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2550 > เวลา 1000 น.> 
> ในอดีตบนความถี่วิทยุสมัครเล่น เคยมีการจัดรายการ คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ > 
> มาแล้ว> ดังนั้น รายการนี้ เป็นการนำ สิ่งดีๆ ในอดีตกลับมาให้ฟังกันอีกครั้ง 
> (รีเทิรน์)> > 
> _________________________________________________________________> Don't just 
> search. Find. Check out the new MSN Search! > http://search.msn.com/> > 
> ===========================================================> The Ham Radio in 
> Thailand mailing list> สมัครผ่าน Web : 
> http://www.freelists.org/list/hamradio-list> อ่านข้อความย้อนหลัง : 
> http://www.freelists.org/archives/hamradio-list> ติดต่อผู้ดูแล : 
> hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx> 
> =========================================================== 
_________________________________________________________________
Call friends with PC-to-PC calling for free!
http://get.live.com/messenger/overview

Other related posts:

  • » [hamradio-list] RE: [hamradio-list] ¤×¹ÇѹàÊÒÃìàªéÒÇѹÍÒ·ÔµÂì(ÃÕà·ÔÃì¹)