[Gsiberger] liabe grueass

  • From: Johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Aug 2011 13:34:00 +0200


Zeawas Zemma,

i hoff iar hon da Start id Prüfungssession guat ani brocht (bzw freuan
eu dass iar des Theatr nümma mit maha müan *gg*). Ich schrieb eigentlich
o nur zum eu d Sigis Postkarta witr zum leita. (siehe Anhang)

Lg Johanna


Other related posts:

  • » [Gsiberger] liabe grueass - Johanna