[Gsiberger] Treffa

  • From: Michael Sehner <michael.sehner@xxxxxxxxxxx>
  • To: gsiberger@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Aug 2011 10:43:38 +0200

Hoi zemma!

Snögste Gsibergertreffa findat am Ziestig am 16.8. um 19:30 statt. Mir hond do 
2 ort zur uswahl. bQm im zentrum oder s'Bistro am Höngg. 
Do gots zur abstimmig: http://www.doodle.com/kdh2zgrrtabzng6h

I wünsch noch viel erfolg für di sessionsprüfiga! - do kamma a bierle nocham 
lerna e guat brucha.

Grüass
Michael

Other related posts: