[Gsiberger] Treffe HÖNGG!!!

  • From: Michael Sehner <michael.sehner@xxxxxxxxxxx>
  • To: gsiberger@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 2 Aug 2011 13:20:18 +0200

Hoi!

Nochdem ma üs informiert heat, dasas bQm dia wocha noch zua heat und die lüt 
dia sich in doodle itret hond sowieso am höngg lernan/schaffan macha mas treffa 
jetzt in da Alumni Lounge und zwor morn am Mittwoch um 19:45.

Grüass
Michael

Other related posts:

  • » [Gsiberger] Treffe HÖNGG!!! - Michael Sehner