[AZ-Observing] I'm assuming gobbledegook is due to sending from android phone.

  • From: "Tony Muller"<acmuller1@xxxxxxx>
  • To: az-observing@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 18 May 2012 11:46:33 -0700

?çyË^u¼?Dâ¢u^®,è?h«zW¬³ÿÿÿó«?§jY?²Æ {ÿÿÿñk¢oÒµ©Æ¢ºz{$?û-jy^§÷(?k)yçÿ?ëÿN?ÚÏú±êï?xÿ~·??+-³ú+?'§·ñk?óË_ÿÛMv×Ï÷÷ýwÄþÓOôÑ+??ç-ÿðüæìz»â?Ñ{ðÞ?ì^iÇ(?jjب?Æ­¶§t&§Ê?À??az¸(m¹^uè(¢OȲØb²Ê&zØb?
rêâ?
"¶ëyéb²ÛÿJÖ§:~×ÏöÓ]µ×ý÷èµïÿÿÿÿËÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿËÿÿÿôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿáÿÿÿüßÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿý?ÿÿøÒÿÿÿÿòÿòÿÿÿÿÿÿÿoÿÿý?ÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿòÿüïÿüÿÿÿÿÿÿÿÿ5ÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ«ÿÿÿ5ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ/ÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿoÿÿÿÿÿÿÿÿý?ÿÿÿÿÿÿÿËÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷óÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿ7ÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿþoÿüïÿÿúÿüïÿãÿÌÿÿÿÿÿëÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÏÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÙÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõ?ÿÿÿÿÿÈÿÿf/ÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿËÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãb¿ÿÿÿÿþ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ~/ÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿËÿÞ?ÿÛ¯ÿþÿÿÿÿÿæÿÿÿý¨ÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿûþÿÿÿÿù³ÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÙÿÿÿ?oÿËÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö%ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿüßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿcÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿkÿÿÿÿÿý¬ÿý¬ÿÿÿÿÿÿÿþ¿ÿ¿ÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÂ×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ6ÿÿöÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿüÏÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??ÿÿÿÿÿùÿÿÿÙÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿ?ÿÿÿÿÒyé?²Æ z?uêߢ¸§~?'?+-j·!?÷¬¢»§²æìr¸??xÿjwi?æ¬{û?Ú^®Ê'jZÞ¦X?²Ú-?殶+þz-¶¥?Ëÿÿÿÿÿô?zg¬±¨?æ?z·è®)ߢ?å?ËZ­Èb½ë(®éì¹»®&â?Ú?Úey«±éÝ¥êì¢v¥­êe?ë-¢Ø^jëa¢¿ç¢ÛazX¬
--
See message header for info on list archives or unsubscribing, and please 
send personal replies to the author, not the list.

Other related posts:

  • » [AZ-Observing] I'm assuming gobbledegook is due to sending from android phone. - Tony Muller