[amirus] =?amiga-1251?q?=CE_=EF=E8=F1=E0=F2=E5=EB=FF=F5?=

 • From: Andrei Shestakov <mobydick@xxxxxxxxx>
 • To: amirus@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 05 Sep 2006 18:46:21 +0300

Hello, 

  ����, ��������� ��, ��� �����-������ ��������� �� �����. � ���� ��������
������������ ������� �� 60 �� ��������. ���� ������� ������� ���������� ��
��� ���� ���������� ������� - SFSDoctor, ��� ���� ��������� �������� 40 ���
������� ������� ����-�� �������� ���������. �� ��������, ��������.
  ������ ����� � ���������� ��������� �� ��������... ����������� FryingPan
0.3.2 ������ ������������ ���������� ������� �������!!! ������ 0.41
���������� �����, �� ������ �� ���� ������������ (� ��������� ������ �� ���
����������, �� ��, ������, ����� �� ���)...
  ����������� � �������, � ����� MakeCD (unreg), � ����� BurnIt_V2 (demo) �
DiCaDo (�� ���� �������) �� ��� ����� ��������.
  BurnIt ���� ����, ��� ������ ���������, ��� ���� ��� � ������ �� �����. �
�����, ��� ��� ������� �� �����.
  DiCaDo - ���� �� ����������. ������, �� ������� �� ������ mkisofs �
������ �������� ���� ��� ���. ������, � ��� � �� �����, ��� �� ������ ��
����. ������, �� �� ������� �����, ��������� FryingPan'��.
  ���� ��� � ��������� � ����, ����� ����������� MakeCD. �������, ��� ��
������� ��� ��������, ��� � ������� ��� (� �� 4-� �������� ����������� ��
����������, ����� ����� ��� �������� ������� �����; ���������, ��� ���
������ �����).
  ����� ����, �������� ����������� � mkisofs, ���� �������� ����, ���������
�� ������, �������� � ���� ������� ��������� �� ������� ��������� ��� �����
������������� ������������.

Kind regards
-- 
                         /Andrei Shestakov, Pegasos II/

Other related posts: