[amirus] =?amiga-1251?q?=CE_=F0=E0=E7=ED=EE=EC?=

 • From: Andrei Shestakov <mobydick@xxxxxxxxx>
 • To: amirus@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 05 Sep 2006 19:13:13 +0300

Hello, 

  ������ ������� ������ �������, �� �������. ��� ����� �� ���� �����������
- ��� ������� ������� ���������� �� ����� �������.

  ������: ���� �� ��� ������ ���������� liveCD? � �� � ������ ����������
���� � ���������� ������ ���������� � ������ � � ��������.

  �������� ����������� �� ������� ������� (blanky 1.9).

  YAM ������������ �������� ������� ��� ������.

  ��� ��� 4 ���� � ��� �������.

  � �����, ��� ������, ��� ������ � ���� �������� �������� ����������������
���.

Kind regards
-- 
                         /Andrei Shestakov, Pegasos II/

Other related posts: