[2vilug] Re: Stasera

  • From: Manu Lavoro <posaune86@xxxxxxxxx>
  • To: 2vilug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 19 Sep 2013 15:58:47 +0200

La prima serata è MIAAAA!!! XD

Farò un giro, ma non potrò stare fuori tanto...

Emanuele

Other related posts: